ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

side view

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -side view-, *side view*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look great. You do something different with your side view mirrors?คุณดูดี คุณทำสิ่งที่แตกต่างกันกับ กระจกมองข้างของคุณ? Cars (2006)
I look at my side view and I see what has to be a giant garbage truck that is just barreling towards us like it is on a warpath.ผมมองกระจกข้าง เห็นรถขยะ คันยักษ์พุ่งปรี่จี้มา ราวจะเข้าห้ำหั่น Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile   

Japanese-English: EDICT Dictionary
側面観[そくめんかん, sokumenkan] (n) side view [Add to Longdo]
側面図[そくめんず, sokumenzu] (n) side view [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  side view
      n 1: a view from the side of something

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top