ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharp-eyed

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharp-eyed-, *sharp-eyed*, sharp-ey, sharp-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sharp-eyed[ADJ] ตาไว, See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม, Syn. eagle-eyed, keen-sighted

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาคม[V] keen-eyed, See also: sharp-eyed, sharp-sighted, be insight, Syn. ตาแหลม, Example: เขาตาคมที่เลือกเธอเป็นภรรยา, Thai definition: เข้าใจคิด, เข้าใจเลือกได้อย่างเหมาะสม
ตาไว[ADJ] sharp-eyed, Example: เธอนี่ช่างเป็นคนตาไวช่างสังเกตจริงๆ, Thai definition: ที่มีสายตาเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว มองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วฉับพลัน
คมกริบ[ADJ] sharp-eyed, Example: สายตาคมกริบของเขาจ้องมองฉันไม่วางตา, Thai definition: ตาคมกริบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharp-eyed (j) ʃˈaːp-aɪd (sh aa1 p - ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目早い[めばやい, mebayai] (adj-i) sharp-eyed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharp-eyed
   adj 1: having very keen vision; "quick-sighted as a cat" [syn:
       {argus-eyed}, {hawk-eyed}, {keen-sighted}, {lynx-eyed},
       {quick-sighted}, {sharp-eyed}, {sharp-sighted}]
   2: keenly perceptive or alert; "quick-sighted into the faults of
     the time"- Leonard Bacon [syn: {quick-sighted}, {sharp-
     sighted}, {sharp-eyed}]
   3: having keen eyesight [syn: {keen-eyed}, {sharp-eyed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top