ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubrics

R UW1 B R IH0 K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubrics-, *rubrics*, rubric
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rubrics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rubrics*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubric[N] หัวเรื่องสีแดง, Syn. heading, title
rubric[N] ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา, Syn. instructions, rules
rubric[N] ข้อควรประพฤติ, See also: กฎประเพณี, Syn. custum, tradition
rubric[ADJ] ซึ่งเขียนด้วยสีแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ

English-Thai: Nontri Dictionary
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhod(o)-; ruber; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhod(o)-; ruber; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruber; rhod(o)-; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubric; rhod(o)-; ruberแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm here to see Mr. Rubric.Ich möchte bitte Mr. Rubric sprechen. Kaante (2002)
- Mr. Rubric, you've a visitor.- Mr. Rubric, Sie haben Besuch. Kaante (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBRIC    R UW1 B R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubric    (n) rˈuːbrɪk (r uu1 b r i k)
rubrics    (n) rˈuːbrɪks (r uu1 b r i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rubrik {f}; Überschrift {f} | in der Rubrikrubric | under the rubric [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top