ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rubric

R UW1 B R IH0 K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rubric-, *rubric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rubric[N] หัวเรื่องสีแดง, Syn. heading, title
rubric[N] ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา, Syn. instructions, rules
rubric[N] ข้อควรประพฤติ, See also: กฎประเพณี, Syn. custum, tradition
rubric[ADJ] ซึ่งเขียนด้วยสีแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ

English-Thai: Nontri Dictionary
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rubric; rhod(o)-; ruberแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RUBRIC    R UW1 B R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rubric    (n) rˈuːbrɪk (r uu1 b r i k)
rubrics    (n) rˈuːbrɪks (r uu1 b r i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rubrik {f}; Überschrift {f} | in der Rubrikrubric | under the rubric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rubric \Ru"bric\, n. [OE. rubriche, OF. rubriche, F. rubrique (
   cf. it. rubrica), fr. L. rubrica red earth for coloring, red
   chalk, the title of a law (because written in red), fr. ruber
   red. See {red}.]
   That part of any work in the early manuscripts and typography
   which was colored red, to distinguish it from other portions.
   Hence, specifically:
   (a) A titlepage, or part of it, especially that giving the
     date and place of printing; also, the initial letters,
     etc., when printed in red.
   (b) (Law books) The title of a statute; -- so called as being
     anciently written in red letters. --Bell.
   (c) (Liturgies) The directions and rules for the conduct of
     service, formerly written or printed in red; hence, also,
     an ecclesiastical or episcopal injunction; -- usually in
     the plural.
     [1913 Webster]
 
        All the clergy in England solemnly pledge
        themselves to observe the rubrics.  --Hook.
     [1913 Webster]
   (d) Hence, that which is established or settled, as by
     authority; a thing definitely settled or fixed. --Cowper.
     [1913 Webster]
 
        Nay, as a duty, it had no place or rubric in human
        conceptions before Christianity.   --De Quincey.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rubric \Ru"bric\, v. t.
   To adorn ith red; to redden; to rubricate. [R.] --Johnson.
   [1913 Webster] Rubric

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rubric \Ru"bric\, Rubrical \Ru"bric*al\, a.
   1. Colored in, or marked with, red; placed in rubrics.
    [1913 Webster]
 
       What though my name stood rubric on the walls
       Or plaistered posts, with claps, in capitals?
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the rubric or rubrics. "Rubrical
    eccentricities." --C. Kingsley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rubric
   n 1: an authoritative rule of conduct or procedure
   2: an explanation or definition of an obscure word in a text
     [syn: {gloss}, {rubric}]
   3: directions for the conduct of Christian church services
     (often printed in red in a prayer book)
   4: a heading that names a statute or legislative bill; may give
     a brief summary of the matters it deals with; "Title 8
     provided federal help for schools" [syn: {title}, {statute
     title}, {rubric}]
   5: a title or heading that is printed in red or in a special
     type
   6: category name; "it is usually discussed under the rubric of
     `functional obesity'"
   v 1: adorn with ruby red color

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top