ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reprove

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reprove-, *reprove*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprove[VT] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. blame, curse, rebuke
reprove for[PHRV] ด่าว่ารุนแรง, See also: ประณาม, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise

English-Thai: Nontri Dictionary
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน[V] reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
สวด[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
ติเตียน[V] blame, See also: reprove, express disapproval, censure, Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน, Thai definition: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise   FR: blâmer ; réprimander
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment   
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprove (v) rˈɪprˈuːv (r i1 p r uu1 v)
reproved (v) rˈɪprˈuːvd (r i1 p r uu1 v d)
reproves (v) rˈɪprˈuːvz (r i1 p r uu1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
詰責[きっせき, kisseki] (n,vs) (obsc) reproach; reprove; reprimand [Add to Longdo]
叱られる[しかられる, shikarareru] (v1) to be scolded; to be reproved [Add to Longdo]
窘める[たしなめる, tashinameru] (v1,vt) (uk) to chide; to rebuke; to reprove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprove \Re*prove"\ (r?-pr??v"), v. t. [imp. & p. p. {Reproved}
   (-pr??vd"); p. pr. & vb. n. {Reproving}.] [F. r['e]prouver,
   OF. reprover, fr. L. reprobare. See {Reprieve}, {Reprobate},
   and cf. {Reproof}.]
   1. To convince. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he is come, he will reprove the world of sin,
       and of righteousness, and of judgment. --John xvi.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To disprove; to refute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reprove my allegation, if you can.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To chide to the face as blameworthy; to accuse as guilty;
    to censure.
    [1913 Webster]
 
       What if thy son
    [1913 Webster]
 
       Prove disobedient, and, reproved, retort,
       "Wherefore didst thou beget me?"   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To express disapprobation of; as, to reprove faults.
    [1913 Webster]
 
       He neither reproved the ordinance of John, neither
       plainly condemned the fastings of the other men.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reprehend; chide; rebuke; scold; blame censure.
 
   Usage: {Reprove}, {Rebuke}, {Reprimand}. These words all
      signufy the expression of disapprobation. To reprove
      implies greater calmness and self-possession. To
      rebuke implies a more excited and personal feeling. A
      reproof may be administered long after the offience is
      committed, and is usually intended for the reformation
      of the offender; a rebuke is commonly given at the
      moment of the wrong, and is administered by way of
      punishment and condemnation. A reprimand proceeds from
      a person invested with authority, and is a formal and
      offiscial act. A child is reproved for his faults, and
      rebuked for his impudence. A military officer is
      reprimanded for neglect or violation of duty.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprove
   v 1: take to task; "He admonished the child for his bad
      behavior" [syn: {admonish}, {reprove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top