ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

posie

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posie-, *posie*
Possible hiragana form: ぽしえ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # a pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # # we all fall down ## Ring around the rosie # # pocketful of posies # # ashes, ashes # White to Play (2009)
# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # # ashes, ashes, we all fall down!# ring around the Rosie # # ashes, ashes # # pocketful of posies # # ring around the Rosie # # ashes, ashes # # a pocketful of posies # White to Play (2009)
- # pocketful of posies # - Crap.# pocketful of posies # White to Play (2009)
♪ pocketful of posies ♪กระเป๋าเต็มไปด้วยดอกไม้ Fallen (2010)
♪ pocketful of posies ♪~ เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นของคนตาย ~ Hit (2012)
As in, "Pocketful of posies, we all fall down."และในกระเป๋ายาพิษมากมาย เราก็ตาย Virtual Reality Bites (2015)
All right, okay, okay, okay. ♪ Pocket full of posies ♪ ♪ Ashes, ashes, and we all fall down. ♪ได้ๆ โอเคๆๆ อะไรคือโพซีอ่ะ? We All Fall Down (2016)
Posies are flowers.อ่อ โพซีคือดอกไม้น่ะ We All Fall Down (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posies    (n) pˈouzɪz (p ou1 z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
posieren | posierend | posiert | posierteto attitudinize | attitudinizing | attitudinizes | attitudinized [Add to Longdo]
posieren; sich in Pose stellen; sich in Positur bringen | posierend | posiert | posierte | posiertto posture | posturing | postures | postured | posed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top