ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pimmels

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pimmels-, *pimmels*, pimmel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pimmels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pimmels*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And she was howling all the time, because he bloody hurt her.Anfangs, weil es so weh tat denn sein Pimmel war so groß, wie ein Pferdeschwanz! 491 (1964)
All I've done-- with the exception of some harmless delusions-- all I have done is come to Paris on my seven-day leave, and never have I had such misery, sir, never.Ich wollte hier nur pimmeln, äh bummeln gehen und Nylons kaufen, aber mir ging's noch nie so beschissen wie jetzt. A Tiger Hunt in Paris: Part 2 (1966)
LeBeau, this uniform doesn't fit at all.Ich seh aus wie ein Pimmel im Riesengummi. The 43rd, a Moving Story (1966)
Prick! Joint!PimmelLast Tango in Paris (1972)
Charlie choppers chucking a handful.Kokspimmel schmeißt eine Handvoll. The Light Entertainment War (1974)
Some even have their willies sticking out!Der Abfall da zeigt seinen PimmelLady Snowblood 2: Love Song of Vengeance (1974)
I'm gonna nail his pecker to the goddamn wall for this.Ich nagel seinen Pimmel an die Wand. The Taking of Pelham One Two Three (1974)
- Do I have my cock in my hand?- Spiel ich vielleicht mit meinem PimmelTruck Turner (1974)
I said I wanted to touch his winkie!Ich sagte, ich wolle seinen Pimmel anfassen. The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother (1975)
I was walking along... and then suddenly I saw your winkie on the door-Ich kam zufällig vorbei und sah Ihren Pimmel an der Tür... The Adventure of Sherlock Holmes' Smarter Brother (1975)
Not this time, cripple dick.Diesmal nicht, du lahmer PimmelMaggie's Stiletto Sisters (1975)
Greetings, Colonel.Da stürzt mir der Pimmel ab. Private Vices, Public Pleasures (1976)
After that, the nun grabs the priest's dick... and the priest grabs hold of the nun's two lemons.Dann packt die Nonne den Pimmel vom Pfarrer... und der Pfarrer packt die zwei Zitronen von der Nonne. Small Change (1976)
They're not just dads, they're all people with pricks.Sie sind nicht nur Väter, sie haben alle einen PimmelEquus (1977)
My dad's not just a dad, either. He's a man with a prick too.Mein Vater hat auch einen PimmelEquus (1977)
Motherfuckin' shit went all up in here, down here, run right to my dick.Die Scheiße ist hier reingelaufen und runter zu meinem PimmelBlue Collar (1978)
"Mamo... "Pimmel. - Lauter! Beautiful Girl Hunter (1979)
"Mamo."PimmelBeautiful Girl Hunter (1979)
"Mamo."PimmelBeautiful Girl Hunter (1979)
In that case I deny you my willie for a week.Wenn das so ist, kriegst du mein Pimmelchen 8 Tage nicht zu sehen. Loulou (1980)
-What a dick.- Was für ein PimmelSpetters (1980)
Little feet, little hands, got no peckers.Kleine Füße, kleine Hände, keine PimmelThe Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Got no peckers?Die haben keine PimmelThe Best Little Whorehouse in Texas (1982)
"It's swell to have a stiffy It's divine to own a dick~ Er ist klasse, so ein Steifer Göttlich ist er, der PimmelThe Meaning of Life (1983)
Listen, lady, if you don't give Big Ed some air, he's gonna piss all over your half of my body.- Hören Sie, Gnädigste, wenn Sie meinen Pimmel nicht frische Luft geben, wird er Sie vollpinkeln! - Und zwar Ihre Hälfte meines Körpers! All of Me (1984)
I'm trying to release your Mister Ed.- Mit großer Mühe den Pimmel befreien. All of Me (1984)
Eddie, shall we see what else you've got?Du Eduard, wolln mir nich mal das kleene Pimmelchen rausholen? Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
This - how you say - dork-head is an unleashed sex fiend!Dieser... wie sagt man... Pimmelkopf ist ein zügelloser Sexfanatiker! Better Off Dead... (1985)
They grab your prick and cut half of it off.Sie packen deinen Pimmel und schneiden die Hälfte davon ab. When Father Was Away on Business (1985)
Man, if you're not throwing rocks you're jerking off!Steine werfen oder mit deinem Pimmel spielen! Year of Enlightment (1986)
Only one shake of the whangs.Nur einmal Pimmel abschütteln. Heartbreak Ridge (1986)
Just don't unzip and stick Old Blue out.Streck nur nicht deinen Pimmel raus. Heartbreak Ridge (1986)
You can tell the fags in a warm shower by who's got the longest dong.Man erkennt die Schwuchteln in einer Dusche am längsten PimmelLucas (1986)
What, you got a long wee-wee?Weil du einen langen Pimmel hast? Running Scared (1986)
- Why don't you cook your dick?-Kannst deinen Pimmel kochen. Stand by Me (1986)
Or I'll fill you so full of lead, you'll be using your dick for a pencil!Oder ich pump dich voll Blei, dass du deinen Pimmel als Stift nehmen kannst! ¡Three Amigos! (1986)
Please let him keep his dick in his pants.Bitte mach, dass sein Pimmel in der Hose bleibt. Disorderlies (1987)
It was like his dick was flapping in the wing... and he liked to see if he could get an erection.Als ob er den Pimmel zum Fenster raushält und versucht, ob er 'ne Erektion kriegt. Talk Radio (1988)
The guy had a little dick, but he liked to flap it out there.(Stu) Der Typ hatte einen kleinen Pimmel, aber... aber er holte ihn gern raus. Talk Radio (1988)
If this man´s dick fell off, he would still show up to work.Fiele ihm der Pimmel ab, käme er immer noch zur Arbeit. Parenthood (1989)
- Shove their dick in the conch!- lhren Pimmel in die Muschel stecken. Lord of the Flies (1990)
I asked if she could imagine how many other lovers were coming just then, how many cocks shafting how many women.Ich fragte sie, ob sie wisse, wie viele Paare sich jetzt vergnügten. Wie viele Pimmel in wie vielen Frauen eindrangen. The Hairdresser's Husband (1990)
You know I'm a sucker for a soft dick, Sherman.Ich stehe doch auf weiche PimmelThe Bonfire of the Vanities (1990)
You know I'm a sucker for a soft dick, Sherman.Ich stehe doch auf weiche PimmelThe Bonfire of the Vanities (1990)
You know I'm a sucker for a soft dick, Sherman.Ich stehe doch auf weiche PimmelThe Bonfire of the Vanities (1990)
The only thing he hangs on to tighter is his dick.Den bewacht er fast so streng, wie seinen PimmelEdward Scissorhands (1990)
You stuttering prick, you!Du stotternder PimmelGoodfellas (1990)
That's like white boys... have little Mini-Frosted Wheaties dicks.Das ist dasselbe wie: "Weiße haben einen kleinen Pimmel." Jungle Fever (1991)
Which of you looks more like my dick?Ich weiß nicht, wer von euch mehr wie mein Pimmel aussieht. The Last Boy Scout (1991)
I'm gonna shoot your pee pee off, man.Ich schieß euch den Pimmel ab. Juice (1992)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pimmel {m}willy [slang] [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top