ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pearline

P ER1 L AY0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pearline-, *pearline*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pearline มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pearline*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, Pearline.Weißt du, PearlineGhost Dog: The Way of the Samurai (1999)
Hey, how is little Pearline today?Wie geht's unserer kleinen Pearline heute? Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)
Honorable judge pearline now presiding.Der ehrenwerte Richter Pearline hat den Vorsitz. It's a Wonderful Lie (2007)
This unit belongs to Pearline Cross.Diese Wohnung gehört Pearline Cross. Smoke My Peace Pipe (2010)
This unit don't belong to Pearline Cross.Diese Wohnung gehört nicht Pearline Cross. Smoke My Peace Pipe (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PEARLINE    P ER1 L AY0 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top