ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

off the shelf

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -off the shelf-, *off the shelf*
English-Thai: Longdo Dictionary
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naturally there was no off the shelf software as there is today.แน่นอน ไม่มีซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เหมือนสมัยนี้ The Corporation (2003)
Somebody took all the soup cans off the shelf and put 'em back upside down again!มีคนเอากระป๋องซุบออกมาจากชั้น แล้วก็ใส่มันกลับแบบกลับหัวอีกแล้ว! Pilot (2010)
This is important. We not only had to build machines that worked better that what you can buy off the shelf off-road, but were cheaper.นี่สำคัญนะ เราไม่ใช่แค่สร้างเครื่องจักรที่ดีกว่า Episode #18.4 (2012)
You will be working as a team against a group of wounded servicemen who will be using the off the shelf off-road scooters.คุณต้องทำงานเป็นทีม แข่งกับทีมทหารบาดเจ็บ ที่จะใช้รถเข็นสกูตเตอร์ออฟโรดที่มีวางขาย Episode #18.4 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
off the shelfClear off the shelf, and you can put your books there.

Japanese-English: EDICT Dictionary
既製[きせい, kisei] (n,adj-no) ready-made; off the shelf; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top