ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mother.

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mother.-, *mother.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother. Father.แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That is your mother. That is your father, I tell you.นั่นคือคุณแม่ของคุณ นั่นคือคุณพ่อของคุณฉันบอกคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John. Mother. Father.จอห์น แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Mother, mother. Family. Yes, family.แม่แม่ ครอบครัว ใช่ครอบครัว Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
That is your mother. That is your father, I tell you.นั่นคือคุณแม่ของคุณ นั่นคือคุณพ่อของคุณฉันบอกคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, John. Mother. Father.ครอบครัว, จอห์น แม่ พ่อ แม่ พ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Family, family. Father, mother. Mother, father.ครอบครัว, ครอบครัว บิดามารดา พ่อแม่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Five minutes, mother. Just five minutes.'ห้านาทีครับแม่ แค่ห้านาที' Day of the Dead (1985)
Never knew you had a mother. Buenos días, señora!ไม่ยักรู้ว่าแกมีแม่ด้วย *batteries not included (1987)
You sound like my mother. Man alive.คุณเสียงเหมือนแม่ของฉัน คนที่ยังมีชีวิตอยู่ Bloodsport (1988)
Just be a mother. I am a mother.- ทำตัวเป็นแม่ Punchline (1988)
I said, "Okay, go fuck your mother. "ฉันพูด "โอเค ไปเอากับแม่มึงไป" Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mother.Alice was frightened of her strict mother.
mother.A new dress was bought for her by her mother.
mother.At the theater Kathy changed seats with her mother.
mother.At the time, she gave no thought to her mother.
mother.Be quite, Mie, said Mother.
mother.Betty killed her mother.
mother.Bill never fails to send a birthday present to his mother.
mother.But, I have to take my mother.
mother.Cathy devoted herself to her sick mother.
mother.Child as he was, he worked hard to help his mother.
mother.Come home early, Bill. Yes, mother.
mother.Crying out, the little girl was looking for her mother.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mauther \Mau"ther\ (m[add]"[th][~e]r), n. [Cf. AS. maeg[thorn] a
   maid.] [Also spelled {mawther}, {mother}.]
   A girl; esp., a great, awkward girl; a wench. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [OE. moder, AS. m[=o]dor;
   akin to D. moeder, OS. m[=o]dar, G. mutter, OHG. muotar,
   Icel. m[=o][eth]ir, Dan. & Sw. moder, OSlav. mati, Russ.
   mate, Ir. & Gael. mathair, L. mater, Gr. mh`thr, Skr.
   m[=a]t[.r]; cf. Skr. m[=a] to measure. [root]268. Cf.
   {Material}, {Matrix}, {Metropolis}, {Father}.]
   1. A female parent; especially, one of the human race; a
    woman who has borne a child.
    [1913 Webster]
 
   2. That which has produced or nurtured anything; source of
    birth or origin; generatrix.
    [1913 Webster]
 
       Alas! poor country! . . . it can not
       Be called our mother, but our grave. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I behold . . . the solitary majesty of Crete, mother
       of a religion, it is said, that lived two thousand
       years.                --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. An old woman or matron. [Familiar]
    [1913 Webster]
 
   4. The female superior or head of a religious house, as an
    abbess, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Hysterical passion; hysteria. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Mother Carey's chicken} (Zool.), any one of several species
    of small petrels, as the stormy petrel ({Procellaria
    pelagica}), and Leach's petrel ({Oceanodroma leucorhoa}),
    both of the Atlantic, and {Oceanodroma furcata} of the
    North Pacific.
 
   {Mother Carey's goose} (Zool.), the giant fulmar of the
    Pacific. See {Fulmar}.
 
   {Mother's mark} (Med.), a congenital mark upon the body; a
    birthmark; a naevus.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, a.
   Received by birth or from ancestors; native, natural; as,
   mother language; also acting the part, or having the place of
   a mother; producing others; originating.
   [1913 Webster]
 
      It is the mother falsehood from which all idolatry is
      derived.                 --T. Arnold.
   [1913 Webster]
 
   {Mother cell} (Biol.), a cell which, by endogenous divisions,
    gives rise to other cells (daughter cells); a parent cell.
    
 
   {Mother church}, the original church; a church from which
    other churches have sprung; as, the mother church of a
    diocese.
 
   {Mother country}, the country of one's parents or ancestors;
    the country from which the people of a colony derive their
    origin.
 
   {Mother liquor} (Chem.), the impure or complex residual
    solution which remains after the salts readily or
    regularly crystallizing have been removed.
 
   {Mother queen}, the mother of a reigning sovereign; a queen
    mother.
 
   {Mother tongue}.
   (a) A language from which another language has had its
     origin.
   (b) The language of one's native land; native tongue.
 
   {Mother water}. See {Mother liquor} (above).
 
   {Mother wit}, natural or native wit or intelligence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, n. [Akin to D. modder mud, G. moder mold, mud,
   Dan. mudder mud, and to E. mud. See {Mud}.]
   A film or membrane which is developed on the surface of
   fermented alcoholic liquids, such as vinegar, wine, etc., and
   acts as a means of conveying the oxygen of the air to the
   alcohol and other combustible principles of the liquid, thus
   leading to their oxidation.
   [1913 Webster]
 
   Note: The film is composed of a mass of rapidly developing
      microorganisms of the genus {Mycoderma}, and in the
      {mother of vinegar} the microorganisms ({Mycoderma
      aceti}) composing the film are the active agents in the
      Conversion of the alcohol into vinegar. When thickened
      by growth, the film may settle to the bottom of the
      fluid. See {Acetous fermentation}, under
      {Fermentation}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. i.
   To become like, or full of, mother, or thick matter, as
   vinegar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mother \moth"er\ (m[u^][th]"[~e]r), n. [Shortened from
   motherfucker as a euphemism.]
   1. Same as {motherfucker}. [Vulgar slang]
    [PJC]
 
   2. A person or thing with some exceptional quality, as great
    size or power; as, a grizzly stuck his nose in my tent and
    I grabbed my pistol and shot the mother. [Slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mother \Moth"er\, v. t. [imp. & p. p. {Mothered}; p. pr. & vb.
   n. {Mothering}.]
   To adopt as a son or daughter; to perform the duties of a
   mother to.
   [1913 Webster]
 
      The queen, to have put lady Elizabeth besides the
      crown, would have mothered another body's child.
                          --Howell.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top