Search result for

messages

(37 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -messages-, *messages*, message
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just got all of your messages.ฉันเพิ่งได้ข้อความทั้งหมดของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
'You have no messages.'"คุณไม่มีข้อความใหม่" Passengers (2008)
My dad's left a dozen messages. They're at the hospital.พ่อฉันทิ้งข้อความไว้โหลนึง ว่าพวกเขาอยู่ที่โรงพยาบาล Day of the Dead (2008)
After that hopefully a buzz of messages will then pass among jihadists' networks announcing the Brothers of Awareness as a new player.จากนั้น หวังว่าข้อความพวกนี้ จะกระจายไปทั่วเครือข่ายพวกจิฮัด ประกาศศักดาของพวกภราดรแห่งการเฝ้าระวัง Body of Lies (2008)
But you didn't. I must have left him least a hundred messages.ฉันเลิกส่งข้อความไปเลย The Ramen Girl (2008)
BENTON: He left messages for you to see him at the embassy.เขาว่าเขามีข้อความ\มาถึงนายว่าให้ไปหาเขาที่สถาทูต 24: Redemption (2008)
I got his messages.ผมได้ข้อความแล้ว 24: Redemption (2008)
Do you have any messages for 325?มีข้อความฝากถึงห้อง 325 ไหม ? Quantum of Solace (2008)
I sent you several text messages. Didn't you get that?ฉันส่งข้อความมาตั้งหลายครั้ง นายไม่ได้รับหรือ WarGames: The Dead Code (2008)
And even the political press corps, the hard-bitten political press corps, called David up with messages of contrition and congratulation.และแม้แต่กลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมือง, พวกกลุ่มนักหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขี้ยวลากดิน, โทรหาเดวิดด้วยความสำนึกผิดและแสดงความยินดี, Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messagesAre there any messages for me?
messagesComputers are used to send messages by e-mail.
messagesDo you have any messages for me?
messagesFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
messagesThese messages have to be read between the lines.
messagesThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.
messagesToday, through radio and television, mass advertising can reach millions of people at one time with its messages.
messagesWe often use gestures to convey simple messages.
messagesWith the development of networks a huge and unprecedented volume of messages flies around the world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSAGES    M EH1 S AH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
messages    (n) (m e1 s i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
ダイレクトメッセージ[, dairekutomesse-ji] (n) {comp} direct message; direct messages [Add to Longdo]
格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] (n) {comp} stored-messages [Add to Longdo]
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.) [Add to Longdo]
交わす(P);交す(io)[かわす, kawasu] (v5s,vt) (1) to exchange (messages, greetings, arguments, etc.); (2) to intersect; to cross; to interlace; (suf,v5s) (3) (after the -masu stem of a verb) ... with one another; ... to each other; (P) [Add to Longdo]
取次(P);取り次ぎ;取次ぎ[とりつぎ, toritsugi] (n) (1) (See 取り次ぐ・とりつぐ・1) agency; commission; distributor; intermediation; (2) (See 取り次ぐ・2) reception (of guests); (3) (See 取り次ぐ・3) conveyance (of messages); (P) [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] (n) {comp} redirection of incoming messages [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
格納メッセージ[かくのうメッセージ, kakunou messe-ji] stored-messages [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top