ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medicaid

M EH1 D AH0 K EY2 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicaid-, *medicaid*, medicai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Medicaid[N] โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล, Syn. Medicare

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
medicaidDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
medicaidMedicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICAID M EH1 D AH0 K EY2 D

Japanese-English: EDICT Dictionary
メディケイド[, medeikeido] (n) Medicaid [Add to Longdo]
低所得者医療扶助[ていしょとくしゃいりょうふじょ, teishotokushairyoufujo] (n) (obsc) (See メディケイド) support for medical treatment for those on low income; Medicaid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 medicaid \medicaid\ n.
   A program controlled by the United States government to
   provide health care for the needy. It is funded by
   contributions from the salaries of workers, and is therefore
   a form of health insurance.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Medicaid
   n 1: health care for the needy; a federally and state-funded
      program

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top