ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mediated

M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mediated-, *mediated*, mediat, mediate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What happens if we wake up one day and we find out that virtually all of our relationships that are mediated between us and our fellow human beings are commercial?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างของเรา สื่อกลางระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mediatedHe mediated between the two parties.
mediatedThe Norwegian diplomat mediated the secret negotiations that produced the historic document.

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIATED M IY1 D IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediated (v) mˈiːdɪɛɪtɪd (m ii1 d i ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータ媒介言語[コンピュータばいかいげんご, konpyu-ta baikaigengo] (n) {comp} Computer Mediated Communication; CMC [Add to Longdo]
斡旋販売[おっせんはんばい, ossenhanbai] (n) mediated marketing; mediated sales [Add to Longdo]
細胞性免疫[さいぼうせいめんえき, saibouseimen'eki] (n) (See 体液性免疫) cell-mediated immunity; cellular immunity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mediate \Me"di*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Mediated}; p. pr. &
   vb. n. {Mediating}.] [LL. mediatus, p. p. of mediare to
   mediate. See {Mediate}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To be in the middle, or between two; to intervene. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To interpose between parties, as the equal friend of each,
    esp. for the purpose of effecting a reconciliation or
    agreement; as, to mediate between nations.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mediated
   adj 1: acting or brought about through an intervening agency;
       "the mediated settlement brought satisfaction to both
       sides"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top