ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make peace

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make peace-, *make peace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make peace with[IDM] ยุติสงครามกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's up to you to make peace between me and Sonny.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้ความสงบสุขระหว่างฉันและซันนี่ The Godfather (1972)
I was trying to make peace in the lamest way.ผมพยายามปรับความเข้าใจ อย่างโง่ ๆ As Good as It Gets (1997)
Do you support your president's agreement to make peace with the rebels?คุณสนับสนุนประธานาธิบดีให้ลง สัญญาเพื่อสันติกับกลุ่มต่อต้านรึไม่ Hotel Rwanda (2004)
"we ain't leaving till we make peace with Laz."\"เราไม่ได้ทิ้งจนกระทั่งเราทำสันติภาพกับ Laz. \" Black Snake Moan (2006)
Make peace with yourself and enjoy freedom.จงมีสติ และใช้ชีวิตอย่างเสรี 200 Pounds Beauty (2006)
I have to find a way to make peace with all of this.มันต้องมีทางที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้ Hello, Little Girl (2008)
- You need to make peace with that.- อย่ากวนตีนกูนะ Strange Love (2008)
This is the man you want to make peace with? .นั่นรึ ชายคนที่ท่านอยาก สร้างสันติด้วย? Outlander (2008)
If you need to make peace with your daddy... there he is.เมื่อรายชื่อออกมากจากกล่อง ชาดหนุ่มจะวาดรูปวันรุ่นผู้หญิง แต่วันรุ่นหญิงผู้นั้นต้องเก็บเป็นความลับ My Bloody Valentine (2009)
But you've had 20 years to make peace with this.มีเวลาตั้ง 20 ปี ที่จะบอกความจริง In the Realm of the Basses (2009)
We should try to make peace with him.พวกเราควรจะสร้างสันติกับเขา The Once and Future Queen (2009)
I should grow up and make peace with being here.ผมน่าจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและอยู่ที่นี่ด้วยสันติ Football, Feminism and You (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make peaceAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
make peaceMan should make peaceful use of technologies.
make peaceWe can make peaceful use of atomic energy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene   FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
和を結ぶ[わをむすぶ, wawomusubu] (exp,v5b) to make peace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  make peace
      v 1: end hostilities; "The brothers who had been fighting over
           their inheritance finally made peace" [ant: {war}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top