ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounge

L AW1 N JH   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounge-, *lounge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lounge[VI] เดินทอดน่อง, Syn. saunter
lounge[VT] ปล่อยให้เวลาผ่านไป, Syn. loaf, idle, dally
lounge[VI] ยืนอย่างสบายๆ
lounge[N] ห้องพักสาธารณะ, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. waiting room, public room
lounge[N] ห้องสังสรรค์ในยานพาหนะ
lounge[N] ห้องสังสรรค์ในโรงแรม
lounge[VI] เอกเขนก, See also: เอน, พิง, นั่งเล่น, Syn. lool, recline, relax, rest
lounge away[PHRV] ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, Syn. idle away
lounge about[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge around
lounge around[PHRV] เดินเตร่, See also: เดินไปเดินมาอย่างไร้ประโยชน์, Syn. loll about, lounge about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่

English-Thai: Nontri Dictionary
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lounge suitชุดสากล ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการทั่วไป เช่น การพบปะสังสรรค์ งานเลี้ยงที่ไม่เป็นทางการ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)
Put us in the Double Up Lounge, or the Morgan Park Theatre, or the Crystal.ให้พวกเราอยู่ในเตอะดับึลอัพเลานจหรือเตอะเมอเกนพาคทิเยเทอหรือเตอะคริสเทล The Blues Brothers (1980)
The Sheraton Hotel and Coral Bay lounge.โรงแรมเชอราตันในคอรัลเบย์ เลาจน์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
But I think there's a phone in the lounge.แต่ผมคิดว่าโทรศัพท์อยู่แถวๆ เลานจ์ครับ Clue (1985)
And the stranger's locked up in the lounge.และคนแปลกหน้าถูกล็อค อยู่ในเลานจ์ Clue (1985)
I'm in this big house, and I've been locked into the lounge.ผมอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ และถูกล็อคไว้ในเลานจ์ Clue (1985)
- The lounge!- เลานจ์! Clue (1985)
Then we found the secret passage from the conservatory to the lounge, where we found the motorist dead.เราพบทางลับจากเรือนกระจกไปยังเลานจ์ ที่เราพบผู้ขับรถตาย Clue (1985)
There was one shot at Mr. Boddy in the study, two for the chandelier, two at the lounge door, and one for the singing telegram.นัดแรกยิงคุณบ๊อดดี้ในห้องหนังสือ นัดที่สองโดนโคมระย้า อีกสองนัดที่ประตูเลานจ์ และอีกหนึ่งยิงคนร้องเพลงโทรเลข Clue (1985)
You separated from Miss Scarlet, crossed the hall, opened the cupboard, took the wrench, ran to the conservatory, entered the lounge through the secret passage, killed the motorist with a blow on the head,คุณแยกตัวจากคุณสการ์เล็ต ผ่านห้องโถงเปิดตู้เอาประแจ วิ่งไปที่เรือนกระจก เข้าเลานจ์ผ่านทางลับ Clue (1985)
He used to hang around the lounge and play guitar. Everybody loved Stacks.เขาเป็นมือกีตาร์อยู่ที่เลาจน์ ทุกๆคนชอบเขา Goodfellas (1990)
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loungeLet's drop in at that coffee lounge.
loungeTo my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.
loungeWe ate a quick lunch in a coffee lounge.
loungeWe ate lunch in a coffee lounge.
loungeWe will post the announcement in all the staff lounges.
loungeWhere is the boarding lounge?
loungeYou can't just lounge around like that while everybody else is so busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่รับรอง[N] lounge, Syn. ที่พัก, Example: ทางโรงแรมได้จัดที่รับรองไว้ให้ทีมชาติอังกฤษอย่างหรูหรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ห้องที่เตรียมไว้สำหรับให้พักผ่อนหรือพักอาศัยอยู่ชั่วคราว
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUNGE    L AW1 N JH
LOUNGES    L AW1 N JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounge    (v) lˈaunʤ (l au1 n jh)
lounged    (v) lˈaunʤd (l au1 n jh d)
lounger    (n) lˈaunʤər (l au1 n jh @ r)
lounges    (v) lˈaunʤɪz (l au1 n jh i z)
loungers    (n) lˈaunʤəz (l au1 n jh @ z)
lounge-suit    (n) lˈaunʤ-suːt (l au1 n jh - s uu t)
lounge-chair    (n) lˈaunʤ-tʃɛəʴr (l au1 n jh - ch e@ r)
lounge-suits    (n) lˈaunʤ-suːts (l au1 n jh - s uu t s)
lounge-chairs    (n) lˈaunʤ-tʃɛəʴz (l au1 n jh - ch e@ z)
lounge-lizard    (n) lˈaunʤ-lɪzəd (l au1 n jh - l i z @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klubsessel {m}lounge chair [Add to Longdo]
Salon {m} (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant) [Add to Longdo]
Salonlöwe {m}lounge lizard [Add to Longdo]
Straßenanzug {m}lounge suit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カクテルラウンジ[, kakuteruraunji] (n) cocktail lounge [Add to Longdo]
サ店[サてん, sa ten] (n) (abbr) (col) (See 喫茶店) coffee lounge; coffee shop; cafe [Add to Longdo]
ホワイエ[, howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
ラウンジ[, raunji] (n) lounge; (P) [Add to Longdo]
ラウンジウエア[, raunjiuea] (n) loungewear [Add to Longdo]
ラウンジチェア[, raunjichiea] (n) lounge chair [Add to Longdo]
ロビー[, robi-] (n) lobby; lounge; (P) [Add to Longdo]
応接セット[おうせつセット, ousetsu setto] (n) lounge suite [Add to Longdo]
喫茶店[きっさてん, kissaten] (n) coffee lounge; coffee shop; (rather formal) cafe; (P) [Add to Longdo]
休憩室[きゅうけいしつ, kyuukeishitsu] (n) break room; lounge (e.g. in an onsen); resting room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\ (lounj), v. i. [imp. & p. p. {Lounged} (lounjd);
   p. pr. & vb. n. {Lounging} (loun"j[i^]ng).] [OE. lungis a
   tall, slow, awkward fellow, OF. longis, longin, said to be
   fr. Longinus, the name of the centurion who pierced the body
   of Christ, but with reference also to L. longus long. Cf.
   {Long}, a.]
   To spend time lazily, whether lolling or idly sauntering; to
   pass time indolently; to stand, sit, or recline, in an
   indolent manner.
   [1913 Webster]
 
      We lounge over the sciences, dawdle through literature,
      yawn over politics.           --J. Hannay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounge \Lounge\, n.
   1. An idle gait or stroll; the state of reclining indolently;
    a place of lounging.
    [1913 Webster]
 
       She went with Lady Stock to a bookseller's whose
       shop served as a fashionable lounge. --Miss
                          Edgeworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of furniture resembling a sofa, upon which one may
    lie or recline.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounge
   n 1: an upholstered seat for more than one person [syn: {sofa},
      {couch}, {lounge}]
   2: a room (as in a hotel or airport) with seating where people
     can wait [syn: {lounge}, {waiting room}, {waiting area}]
   v 1: sit or recline comfortably; "He was lounging on the sofa"
   2: be about; "The high school students like to loiter in the
     Central Square"; "Who is this man that is hanging around the
     department?" [syn: {loiter}, {lounge}, {footle}, {lollygag},
     {loaf}, {lallygag}, {hang around}, {mess about}, {tarry},
     {linger}, {lurk}, {mill about}, {mill around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top