ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long-lasting

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long-lasting-, *long-lasting*, long-last
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long-lasting[ADJ] คงอยู่เป็นเวลานาน, See also: ยาวนาน, Syn. enduring, durable, long-lived
long-lasting[ADJ] ที่สวมใส่ได้เป็นเวลานาน (เสื้อผ้า)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Long-Lastingมีฤทธิ์อยู่นาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My advice to you lovely ladies... on keepin' a long-lasting, happy marriage... is to give it up.การจะครองคู่ ให้มีความสุขยืนยาวนั้น เราต้องหมั่นขยันอึ๊บ Big Momma's House 2 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน[ADJ] long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
อมตะ[ADJ] everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
ยืน[adj.] (yeūn) EN: long-lasting ; durable ; long ; lasting ; enduring   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经久[jīng jiǔ, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ, / ] long-lasting; durable, #30,813 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長持ち(P);長持[ながもち, nagamochi] (n,vs) (1) long-lasting; long-wearing; wears well; (n) (2) (長持 only) nagamochi; large oblong chest (for clothing, personal effects, etc.); (P) [Add to Longdo]
長続き(P);永続き[ながつづき, nagatsuduki] (n) (1) permanence; continuation; long-lasting; (vs) (2) to last a long time; to continue; to keep at something for a long time; (P) [Add to Longdo]
命知らず[いのちしらず, inochishirazu] (adj-na,n,adj-no) recklessness; daredevil; long-lasting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 long-lasting \long-lasting\ adj.
   Existing or persisting for a long time; as, a long-lasting
   friendship.
 
   Syn: durable, lasting, long-lived.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 long-lasting
   adj 1: existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a
       long-lasting friendship" [syn: {durable}, {lasting},
       {long-lasting}, {long-lived}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top