ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep in mind

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep in mind-, *keep in mind*, keep in min
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep in mind[IDM] จำ, See also: จำไว้, อย่าลืม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your child doesn't need any additional burdens. Keep in mind, this child is still you.ลูกของคุณไม่ควรมาแบกรับภาระอะไรอีก แล้วก็จำไว้นะ, ลูกของคุณก็คือคุณนั่นแหละ Gattaca (1997)
I mean keep in mind there are things going on right in our backyards for god sake.ใครจะมานั่งคิดว่า เรื่องพวกนี้ เกิดขึ้นหลังบ้านเรา The Corporation (2003)
Although I have no power to speak of, please keep in mind that I am the High Priestess, who is in touch with heaven and earth.ถึงแม้ข้าไม่มีอำนาจที่จะพูดอะไรได้ โปรดทรงระลึกไว้ในใจว่าหม่อมฉันเป็นนักพรตสูงสุด ที่ติดต่อกับสวรรค์และโลกมนุษย์ Episode #1.42 (2006)
There's also your daughter's future to keep in mind.คิดถึงอนาคตของลูกสาวบ้างสิ! Fly, Daddy, Fly (2006)
But keep in mind that A.J. Watkins lost his life, and so will many other people as long as Joey Salucci is allowed to be a free man.แต่จำเอาไว้ว่า เอ.เจ. วัตกิ้นส์ เสียภรรยา และจะมีคนอื่นๆที่ต้องสูญเสียอีก\ ตราบเท่าที่ โจอี้ ซาลุสชี ยังเป็นอิสระอยู่ Wrecking Crew (2008)
But keep in mind, the money i make doesn't just pay for my fabulous lifestyle,แต่โปรดทราบไว้ด้วย ว่าเงินที่ผมหามาได้ ไม่ได้ใช้แค่จ่ายเพื่อชีวิตสวยหรูของผมเท่านั้น 52 Pickup (2008)
Keep in mind we start at 50 Euros per item.เสนอราคาที่คุณต้องการมา Gomorrah (2008)
But just keep in mind that each of us needs a half a gallon of water every day, just to survive.แต่อย่าลืม.. เราแต่ละคนต้องการน้ำคนละครึ่งแกลลอน ต่อวัน เพื่อให้รอดไปได้ The Ruins (2008)
But when you start to feel overwhelmed and you will just keep in mind that one element carbon.แต่เมื่อไหร่ที่นักเรียนรู้สึกเริ่มสนใจมันขึ้นมา นักเรียนก็จะ แค่คิดเอาไว้ในใจหนึ่งองค์ประกอบ คาร์บอน Peekaboo (2009)
the same suspect. keep in mind.ผู้ต้องสงสัยคนเดียวกัน โปรดจำว่า... The Big Wheel (2009)
And keep in mind,และท่องจำเอาไว้ Air: Part 1 (2009)
you might want to keep in mind how all that started.คุณอาจจะอยากจะจำไว้ว่า มันเริ่มมายังไง Slack Tide (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keep in mindBe sure to keep in mind that you're supposed complete the work within a week.
keep in mindKeep in mind that smoking is not good for your health.
keep in mindKeep in mind that you're not so young as you used to be.
keep in mindKeep in mind that youth is not eternal.
keep in mindPlease keep in mind that we have to be with other students.
keep in mindWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
keep in mindYou must keep in mind that she's much younger than you.
keep in mindYou should keep in mind what I told you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler

Japanese-English: EDICT Dictionary
記憶にとどめる;記憶に留める[きおくにとどめる, kiokunitodomeru] (exp,v1) to remember; to keep in mind [Add to Longdo]
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P) [Add to Longdo]
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply [Add to Longdo]
頭に入れる[あたまにいれる, atamaniireru] (exp,v1) to keep in mind [Add to Longdo]
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind [Add to Longdo]
銘記[めいき, meiki] (n,vs) keep in mind; take note of; remember; (P) [Add to Longdo]
留意事項[りゅういじこう, ryuuijikou] (n) points to note; points of concern; matters to keep in mind; matters that require attention [Add to Longdo]
留意点[りゅういてん, ryuuiten] (n) points to remember; things to keep in mind; notes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top