ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inquisitorial

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inquisitorial-, *inquisitorial*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inquisitorial มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inquisitorial*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inquisitorial procedureวิธีพิจารณาระบบไต่สวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inquisitorial (j) ˈɪnkwˌɪzɪtˈɔːrɪəʳl (i1 n k w i2 z i t oo1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neugieriginquisitorial [Add to Longdo]
neugierig {adv}inquisitorially [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inquisitorial \In*quis`i*to"ri*al\, a. [Cf. F. inquisitorial.]
   1. Pertaining to inquisition; making rigorous and unfriendly
    inquiry; searching; as, inquisitorial power. "Illiberal
    and inquisitorial abuse." --F. Blackburne.
    [1913 Webster]
 
       He conferred on it a kind of inquisitorial and
       censorious power even over the laity, and directed
       it to inquire into all matters of conscience.
                          --Hume.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the Court of Inquisition or resembling its
    practices. "Inquisitorial robes." --C. Buchanan.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inquisitorial
   adj 1: especially indicating a form of prosecution in which
       proceedings are secret and the accused is questioned by a
       prosecutor who acts also as the judge [ant:
       {accusatorial}]
   2: marked by inquisitive interest; especially suggestive of an
     ecclesiastical inquisitor; "the press was inquisitorial to
     the point of antagonism"; "a practical police force with true
     inquisitorial talents"- Waldo Frank
   3: having the authority to conduct official investigations; "the
     inquisitorial power of the Senate"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top