ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incontinence

IH2 N K AA1 N T AH0 N AH0 N S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incontinence-, *incontinence*
English-Thai: Nontri Dictionary
incontinence(n) การไม่ยับยั้ง,ความมักมากในกาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incontinenceการกลั้นไม่อยู่, การกลั้นไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incontinenceความไม่ยับยั้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
incontinence, urinary; uracratiaการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incontinenceควบคุมการถ่ายปัสสาวะไม่ได้, ปัสสาวะโดยไม่รู้ตัว, ปัสสาวะซึม, กลั้นปัสาสาวะไม่อยู่ [การแพทย์]
Incontinence of Urineอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONTINENCE IH2 N K AA1 N T AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incontinence (n) ˈɪnkˈɒntɪnəns (i1 n k o1 n t i n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失禁[しっきん, shikkin] (n,vs,adj-no) incontinence [Add to Longdo]
尻癖[しりくせ, shirikuse] (n) incontinence; promiscuity [Add to Longdo]
垂れ流し;たれ流し[たれながし, tarenagashi] (n,vs) (1) incontinence; soiling one's pants; (2) discharge (e.g. of contaminants) [Add to Longdo]
便失禁[べんしっきん, benshikkin] (n) anal leakage; (fecal) incontinence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incontinence \In*con"ti*nence\, Incontinency \In*con"ti*nen*cy\,
   n. [L. incontinentia: cf. F. incontinence.]
   [1913 Webster]
   1. Incapacity to hold; hence, incapacity to hold back or
    restrain; the quality or state of being incontinent; lack
    of continence; failure to restrain the passions or
    appetites; indulgence of lust; lewdness.
    [1913 Webster]
 
       That Satan tempt you not for your incontinency. --1
                          Cor. vii. 5.
    [1913 Webster]
 
       From the rash hand of bold incontinence. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The inability of any of the animal organs to
    restrain the natural evacuations, especially urination, or
    defecation, so that the discharges are involuntary; as,
    incontinence of urine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incontinence
   n 1: involuntary urination or defecation [syn: {incontinence},
      {incontinency}]
   2: indiscipline with regard to sensuous pleasures [syn:
     {dissoluteness}, {incontinence}, {self-gratification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top