Search result for

inconspicuously

(35 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inconspicuously-, *inconspicuously*, inconspicuous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inconspicuously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inconspicuously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inconspicuous[ADJ] ซึ่งไม่สะดุดตา, See also: ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา, ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่เด่น, Syn. unnoticeable, Ant. conspicious, noticeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inconspicuous(อินคันสพิค' คิวเอิส) adj. ไม่เด่น, ไม่เตะตา., See also: inconspicuously adv. inconspicuousness n., Syn. unobtrusive, unremarkable, indistinct

English-Thai: Nontri Dictionary
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Parked all inconspicuous.ซึ่งแอบจอดไม่เป็นเป้าสายตา เงียบกริ๊บ Better Call Saul (2009)
I suppose i should sign it somewhere inconspicuous, given recent events.ฉันเดาฉันควรเซ็นมันตรงที่ ๆ ไม่สะดุดตา จากเหตุการณ์ล่าสุดแล้วเนี่ย Being Alive (2009)
Well, this isn't exactly the inconspicuous relationship I wanted.ฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์เป็นที่จับตามองหรอกนะ 17 Again (2009)
Would be more inconspicuous than this.ยังซึ่งไม่สะดุดตาเท่านี้เลย The Townie (2010)
Quiet... smart... inconspicuous.เงียบ ฉลาด ไม่สะดุดตา Mommy Dearest (2011)
These things have saved my life more than once, and I know how to be inconspicuous when I need to.ของพวกนี้ช่วยชีวิตฉัน มากกว่าหนึ่งครั้ง และฉันรู้ว่าจะทำตัวไม่ให้สะดุดตา เมื่อจำเป็น Co-Captain (2011)
OH, AND I SUPPOSE THAT'S COMPLETELY INCONSPICUOUS.ใช้รถแบบนี้ไม่ล่อให้ใครตามเลยใช่ไหม ขึ้นรถ Skyfall (2012)
And being out with his dog would allow him to inconspicuously stalk his prey.และการจูงสุนัขไปข้างนอก จะทำให้เขา สะกดรอยเหยื่อโดนไม่สะดุดตาใคร Nanny Dearest (2013)
We were supposed to come up with covers so we would be inconspicuous.เราควรจะปลอมตัวมาสิ จะได้ไม่มีใครสงสัย. Closet Bear (2013)
Preparation is the key to successful, inconspicuous time travel.การเตรียมตัวคือกุญแจสำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายการข้ามเวลา Predestination (2014)
All inconspicuous.ไม่เด่นทั้งหมด A Haunted House 2 (2014)
Rome said inconspicuous.โรมขอแบบไม่สดุดตา The Marine (2006)
Oh, good. That's nice and inconspicuous.เยี่ยม คิดได้ดีโคตร และไม่โจ้งแจ้งเลยนะ Everybody Loves a Clown (2006)
Not exactly an inconspicuous ride.มันเป็นรถที่ ไม่มีอะไรสะดุดตาเลย Simon Said (2006)
The idea behind a stakeout is to remain inconspicuous, you moron. Uh, hello?การซุ่มดูต้องไม่ทำให้สะดุดตานะไอ้บื้อ Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
We're going to need a getaway vehicle, something inconspicuous.เราต้องการพาหนะในการหลบหนี อะไรก็ได้ที่ไม่เป็นเป้าสายตา Interference (2007)
I tell miguel to be inconspicuous,ผมบอกมิเกลว่าอย่าทำตัวเด่น The Damage a Man Can Do (2008)
# Isn't he Mr Inconspicuous?# Isn't he Mr InconspicuousFlotsam and Jetsam (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONSPICUOUS    IH2 NG K AA1 N S P IH0 K W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inconspicuous    (j) (i2 n k @ n s p i1 k y u@ s)
inconspicuously    (a) (i2 n k @ n s p i1 k y u@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unauffälligkeit {f}inconspicuousness [Add to Longdo]
unauffällig; unscheinbar {adj}inconspicuous [Add to Longdo]
unauffällig {adv}inconspicuously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
影の薄い[かげのうすい, kagenousui] (adj-i) (See 影が薄い) inconspicuous; unobtrusive; low profile [Add to Longdo]
潜める;濳める[ひそめる, hisomeru] (v1,vt) (1) to hide; to conceal; (2) to lower volume (of a sound or one's voice) so as not to be heard; (3) to become quiet and inconspicuous [Add to Longdo]
造像記[ぞうぞうき, zouzouki] (n) record of information about a Buddhist statue (usu. an inconspicuous inscription on the statue) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, ] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inconspicuous \In`con*spic"u*ous\, a. [L. inconspicuus. See
   {In-} not, and {Conspicuous}.]
   Not conspicuous or noticeable; hardly discernible. --
   {In`con*spic"u*ous*ly}, adv. -- {In`con*spic"u*ous*ness}, n.
   --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inconspicuously
   adv 1: in a manner intended to avoid attracting attention; "he
       had entered the room inconspicuously" [ant:
       {conspicuously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top