ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

http

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -http-, *http*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
httpคำย่อ hypertext transfer protocol โปรโตคอลหลังฉากที่ส่งข้อมูลโดยทาง WWW (World Wide Web) โปรโตคอลนี้ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรแกรมลูกค้าเข้าสู่ URL หรือเข้าหาไฮเพอเทกซ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
HTTP (HyperText Transport Protocol)เอชทีทีพี (เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
httpOur Web site, http://www.jpgarden.com will tell you all you need to know.
httpYou can get further details of our products from our internet site, http://www.jpgarden.com.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypertext-ÜbertragungsprotokollHTTP : Hypertext Transfer/Transmission Protocol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
エイチティーティーピーディー[, eichitei-tei-pi-dei-] (n) {comp} httpd [Add to Longdo]
ハイパーテキスト転送プロトコル[ハイパーテキストてんそうプロトコル, haipa-tekisuto tensou purotokoru] (n) {comp} HyperText Transfer Protocol; HTTP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エイチティーティーピーディー[えいちていーていーぴーでいー, eichitei-tei-pi-dei-] httpd [Add to Longdo]
エイチティーティーピー[えいちていーていーぴー, eichitei-tei-pi-] HTTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HTTP
   n 1: a protocol (utilizing TCP) to transfer hypertext requests
      and information between servers and browsers [syn:
      {hypertext transfer protocol}, {HTTP}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HTTP
     HyperText Transfer Protocol (WWW, RFC 2068/2616)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top