ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

howdy

HH AW1 D IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -howdy-, *howdy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
howdy(เฮา'ดี) n. ผดุงครรภ์,หมอตำแย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
howdyคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Howdy do there, Lemonว่ายังไงเลมอน The Legend of 1900 (1998)
- Howdy to you.สวัสดีเช่นกัน Mulholland Dr. (2001)
Howdy ma'am.หวัดดีครับ Eating Out (2004)
Howdy doody, fellas.เป็นไงบ้าง, พวก Resurrection (2008)
Howdy to you, too. You got here quick.สวัสดีเช่นกันจ้ะ เธอมาถึงเร็วจัง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Tell her Runner says howdy do.บอกด้วยนะ ว่ารันเน่อร์ ฝากหวัดดี Basilone (2010)
Well, howdy there, muchachos.เฮ้ เป็นไงมั่ง muchachos. Pilot (2011)
Howdy do, Floyd.ว่าไง ฟลอยด์ Episode #1.1 (2012)
- What's howdy about it?-อะไรเป็นไง? August: Osage County (2013)
No one's seen you in weeks, and last I saw you, Howdy and Doody had you tied up nice and tight.เจ้าถูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนา Heaven Can't Wait (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOWDY HH AW1 D IY0
HOWDYDOODY HH AW1 D IY0 D UW1 D IY0
HOWDYSHELL HH AW1 D IH0 SH EH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
やほー[, yaho-] (int) (col) hi; howdy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Howdy \How"dy\, n. [Scot., also houdy- wife. Of uncertain
   origin; cf. OSw. jordgumma; or perh. fr. E. how d'ye.]
   A midwife. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 howdy
   n 1: an expression of greeting; "every morning they exchanged
      polite hellos" [syn: {hello}, {hullo}, {hi}, {howdy}, {how-
      do-you-do}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top