ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horsewhip

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horsewhip-, *horsewhip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horsewhip[N] แส้ม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horsewhipn. แส้ม้า. vt. เฆี่ยนด้วยแส้ม้า., See also: horsewhipper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
horsewhip(n) แส้ม้า
horsewhip(vt) เฆี่ยนด้วยแส้ม้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horsewhip (v) hˈɔːswɪp (h oo1 s w i p)
horsewhips (v) hˈɔːswɪps (h oo1 s w i p s)
horsewhipped (v) hˈɔːswɪpt (h oo1 s w i p t)
horsewhipping (v) hˈɔːswɪpɪŋ (h oo1 s w i p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Horsewhip \Horse"whip`\, n.
     A whip for horses.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Horsewhip \Horse"whip`\, v. t.
     To flog or chastise with a horsewhip.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  horsewhip
      n 1: a whip for controlling horses
      v 1: whip with a whip intended for horses

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top