ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hermaphrodite

HH ER0 M AE1 F R AH0 D AY2 T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hermaphrodite-, *hermaphrodite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hermaphrodite[N] คนที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง (ทางกายภาพ), Syn. androgyne

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hermaphrodite(เฮอแมฟ'ฟระไดทฺ) n.,adj. กะเทย (แท้)

English-Thai: Nontri Dictionary
hermaphrodite(n) สัตว์หรือพันธุ์ไม้ที่เป็นเพศคู่,กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hermaphrodite; bisexualสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hermaphrodite; intergrade, sex; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She called me hermie the hermaphrodite for three years just because she didn't like my glasses.เค้าเรียกผม "ไอ้แต๋ว" ตลอด 3 ปี แค่เพราะเค้าไม่ชอบแว่นผม The Homecoming Hangover (2010)
I think Hermie the Hermaphrodite needs a jumbo coffee.ฉันคิดว่า นายสองเพศคงต้องการกาแฟแก้วใหญ่ Salt Meets Wound (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERMAPHRODITE HH ER0 M AE1 F R AH0 D AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hermaphrodite (n) hˈɜːʳmˈæfrədaɪt (h @@1 m a1 f r @ d ai t)
hermaphrodites (n) hˈɜːʳmˈæfrədaɪts (h @@1 m a1 f r @ d ai t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两性花[liǎng xìng huā, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚ, / ] hermaphrodite flower, #168,644 [Add to Longdo]
两性动物[liǎng xìng dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] hermaphrodite creature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite [Add to Longdo]
二形;二成;両形;双成り;二成り[ふたなり, futanari] (n,adj-no) (uk) hermaphrodite; androgyny; hermaphroditism [Add to Longdo]
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermaphrodite \Her*maph"ro*dite\, a.
   Including, or being of, both sexes; as, an hermaphrodite
   animal or flower.
   [1913 Webster]
 
   {Hermaphrodite brig}. (Naut.) See under {Brig}. --Totten.
    Hermaphroditic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hermaphrodite \Her*maph"ro*dite\, n. [L. hermaphroditus, Gr. ?,
   so called from the mythical story that Hermaphroditus, son of
   Hermes and Aphrodite, when bathing, became joined in one body
   with Salmacis, the nymph of a fountain in Caria: cf. F.
   hermaphrodite.] (Biol.)
   An individual which has the attributes of both male and
   female, or which unites in itself the two sexes; an animal or
   plant having the parts of generation of both sexes, as when a
   flower contains both the stamens and pistil within the same
   calyx, or on the same receptacle. In some cases reproduction
   may take place without the union of the distinct individuals.
   In the animal kingdom true hermaphrodites are found only
   among the invertebrates. See Illust. in Appendix, under
   Helminths.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hermaphrodite
   adj 1: of animal or plant; having both male female reproductive
       organs [syn: {hermaphroditic}, {hermaphrodite}]
   n 1: one having both male and female sexual characteristics and
      organs; at birth an unambiguous assignment of male or
      female cannot be made [syn: {hermaphrodite}, {intersex},
      {gynandromorph}, {androgyne}, {epicene}, {epicene person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top