ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greave

G R IY1 V   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greave-, *greave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greave[N] แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง

CMU English Pronouncing Dictionary
GREAVE G R IY1 V
GREAVES G R IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greaves (n) grˈiːvz (g r ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脛当て[すねあて, suneate] (n) greaves; shin guards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, n.
   A grove. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, n. [OF. grees; cf. Sp. grevas.]
   Armor for the leg below the knee; -- usually in the plural.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greave \Greave\, v. t. [imp. & p. p. {Greaved} (gr[=e]vd); p.
   pr. & vb. n. {Greaving}.] [From {Greaves}.] (Naut.)
   To clean (a ship's bottom); to grave.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greave
   n 1: armor plate that protects legs below the knee [syn:
      {greave}, {jambeau}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top