ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleane

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleane-, *gleane*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleaneHe has gleaned knowledge from various books.

CMU English Pronouncing Dictionary
GLEANED G L IY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gleaned (v) glˈiːnd (g l ii1 n d)
gleaner (n) glˈiːnər (g l ii1 n @ r)
gleaners (n) glˈiːnəz (g l ii1 n @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top