ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geotropism

JH IY0 AA1 T R AH0 P IH2 Z AH0 M   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geotropism-, *geotropism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geotropism[N] การเจริญเติบโตของพืชที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของโลก (ทางพฤษศาสตร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geotropism; gravitropismการเบนเนื่องจากความโน้มถ่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOTROPISM JH IY0 AA1 T R AH0 P IH2 Z AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
屈地性[くっちせい, kucchisei] (n) geotropism [Add to Longdo]
向地性[こうちせい, kouchisei] (n) the nature of plants to grow down and root; geotropism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geotropism \Ge*ot"ro*pism\, n. [Gr. ge`a, gh^, the earth + ? to
   turn.] (Biol.)
   A disposition to turn or incline towards the earth; the
   influence of gravity in determining the direction of growth
   of an organ.
   [1913 Webster]
 
   Note: In plants, organs which grow towards the center of the
      earth are said to be positively geotropic, and those
      growing in the opposite direction negatively geotropic.
      In animals, geotropism is supposed by some to have an
      influence either direct or indirect on the plane of
      division of the ovum.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 geotropism
   n 1: an orienting response to gravity

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top