ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamboge

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamboge-, *gamboge*
Possible hiragana form: がんぼげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamboge[N] รงซึ่งใช้ย้อมวัตถุให้เป็นสีเหลือง / ใช้ทำยาระบาย, Syn. yellow pigment, orpiment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambogeรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gambogeอนุภาครง [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gamboge    (n) gˈæmbˈuːʒ (g a1 m b uu1 zh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンボージ[, ganbo-ji] (n) gamboge [Add to Longdo]
ガンボージの木[ガンボージのき, ganbo-ji noki] (n) (obsc) gamboge tree [Add to Longdo]
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
藤黄[とうおう, touou] (n) gamboge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamboge \Gam*boge"\, n.
   A concrete juice, or gum resin, produced by several species
   of trees in Siam, Ceylon, and Malabar. It is brought in
   masses, or cylindrical rolls, from Cambodia, or Cambogia, --
   whence its name. The best kind is of a dense, compact
   texture, and of a beatiful reddish yellow. Taken internally,
   it is a strong and harsh cathartic and emetic. [Written also
   {camboge}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several kinds of gamboge, but all are derived
      from species of {Garcinia}, a genus of trees of the
      order {Guttifer[ae]}. The best Siam gamboge is thought
      to come from {Garcinia Hanburii}. Ceylon gamboge is
      from {G. Morella}. {G. pictoria}, of Western India,
      yields gamboge, and also a kind of oil called gamboge
      butter. Gambogian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamboge
   n 1: a gum resin used as a yellow pigment and a purgative
   2: a strong yellow color [syn: {gamboge}, {lemon}, {lemon
     yellow}, {maize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top