ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foremast

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foremast-, *foremast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foremast[N] เสากระโดงหน้าของเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hoist the signals from the foremast below the yard.ชักธงเรือส่งสัญญาณจากเสากระโดงหน้าเรือ ต่ำกว่าเพลาเรือ VIII. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสากระโดง[N] mast, See also: foremast, Syn. เสาเรือ, Example: พายุพัดเสากระโดงเรือหัก 3 ท่อน, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: เสาสำหรับกางใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสากระโดง[n.] (saokradōng) EN: mast ; foremast   FR: mât de navire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foremast (n) fˈɔːmaːst (f oo1 m aa s t)
foremasts (n) fˈɔːmaːsts (f oo1 m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前桅[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fockmast {m} [naut.] | Fockmasten {pl}foremast | foremasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foremast \Fore"mast`\, n. (Naut.)
   The mast nearest the bow.
   [1913 Webster]
 
   {Foremast hand} or {Foremast man} (Naut.), a common sailor;
    also, a man stationed to attend to the gear of the
    foremast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mast \Mast\, n. [AS. maest, masc.; akin to D., G., Dan., & Sw.
   mast, Icel. mastr, and perh. to L. malus.]
   [1913 Webster]
   1. (Naut.) A pole, or long, strong, round piece of timber, or
    spar, set upright in a boat or vessel, to sustain the
    sails, yards, rigging, etc. A mast may also consist of
    several pieces of timber united by iron bands, or of a
    hollow pillar of iron or steel.
    [1913 Webster]
 
       The tallest pine
       Hewn on Norwegian hills, to be the mast
       Of some great ammiral.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: The most common general names of masts are {foremast},
      {mainmast}, and {mizzenmast}, each of which may be made
      of separate spars.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) The vertical post of a derrick or crane.
    [1913 Webster]
 
   3. (Aeronautics) A spar or strut to which tie wires or guys
    are attached for stiffening purposes.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Afore the mast}, {Before the mast}. See under {Afore}, and
    {Before}.
 
   {Mast coat}. See under {Coat}.
 
   {Mast hoop}, one of a number of hoops attached to the fore
    edge of a boom sail, which slip on the mast as the sail is
    raised or lowered; also, one of the iron hoops used in
    making a made mast. See {Made}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foremast
   n 1: the mast nearest the bow in vessels with two or more masts

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top