Search result for

foreign policy

(28 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foreign policy-, *foreign policy*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreign Policyนโยบายต่างประเทศ คือแผนการดำเนินการในกิจการระหว่างประเทศ ซึ่งผู้กำหนดนโยบายในคณะรัฐบาลเป็นผู้จัดขึ้น ในประเทศที่มีรัฐบาลประชาธิปไตยในรูปรัฐสภา ผู้ที่จะชี้ขาดเรื่องนโยบายต่างประเทศได้แก่คณะรัฐมนตรี อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ และจะได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนของประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนรัฐบาลประชาธิปไตยในรูปประธานาธิบดี ตัวประธานาธิบดีเองซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ และบุคคลชั้นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติ จะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...took a hard line, suggesting that the US Foreign Policy...พวกเขามีท่าทีไม่พอใจ ต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ Vantage Point (2008)
Domestic Affairs, Foreign Policy, and Nixon the Man.ิกิจการภายในประเทศ/Nนโยบายต่างประเทศ และนิกสันชายคนนั้น Frost/Nixon (2008)
So any opportunity you get, go right to foreign policy, go right to Mao, go right to Khrushchev.มีโอกาสทางนโยบายต่างประเทศที่ได้รับ กับประธานเหม๋า กับทางครูซเชฟ Frost/Nixon (2008)
You could do all day on foreign policy, sir.ท่านก็คุยได้เป็นวันๆ ต่อเรื่องการต่างประเทศแล้วครับ Frost/Nixon (2008)
Foreign policy.นโยบายต่างประเทศ Frost/Nixon (2008)
They've bribed their way into large contracts, they've tried to influence foreign policy to their own benefit-- all good reasons why this country should not be outsourcing its military operations to private corporations.พวกเขาเจรจาจนได้สัญญาใหญ่ พวกเขาพยายามแทรกแซงนโยบายต่างประเทศ ผลประโยชน์,ดูมีเหตุผล Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ... Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Your foreign policy with regards to Sangala.นโยบายต่างประเทศของท่าน ที่เกี่ยวกับแซงกาล่า Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
But President Logan's experience with foreign policy and his skills in negotiation have already proven to be a great asset in these final hours before the signing of the peace agreement with the Islamic Republic.แต่ด้วยประสบการณ์ด้านนโยบาย ต่างประเทศของ ปธน.ชาร์ล โลแกน และทักษะของเขาในการเจรจา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น ทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามาก Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
I am advising president vittori on foreign policyผมมีหน้าที่ให้คำปรึกษากับปธน. ในนโยบายการต่างประเทศ The San Lorenzo Job (2010)
Well, that is a thoughtful take on foreign policy.แหม นั่นละสร้างสรรค์มาก เหมาะไปเป็นนักการเมือง American Reunion (2012)
But have any of you actually ever considered that this might be a clandestine book based on foreign policy?แต่พวกคุณเคยคิดไหมว่า มันอาจจะมีบันทึกด้านการเมือง ต่างประเทศลึกลับอยู่ School's Out (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreign policyThe government had to alter its foreign policy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโยบายต่างประเทศ[n. exp.] (nayōbāi tāng prathēt) EN: foreign policy   FR: politique étrangère [f]
วิเทโศบาย[n. exp.] (withēsōbāi) EN: foreign policy   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
外交史[がいこうし, gaikoushi] (n) history of diplomacy; history of foreign policy [Add to Longdo]
外交政策[がいこうせいさく, gaikouseisaku] (n,adj-no) foreign policy [Add to Longdo]
交流委員会[こうりゅういいんかい, kouryuuiinkai] (n) Foreign Policy Commission; Foreign Relations Committee [Add to Longdo]
弱腰外交[よわごしがいこう, yowagoshigaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy [Add to Longdo]
全方位外交[ぜんほういがいこう, zenhouigaikou] (n) (Japanese) omnidirectional foreign policy [Add to Longdo]
対外政策[たいがいせいさく, taigaiseisaku] (n) foreign policy [Add to Longdo]
対外政策に沿って[たいがいせいさくにそって, taigaiseisakunisotte] (exp) in line with the foreign policy [Add to Longdo]
軟弱外交[なんじゃくがいこう, nanjakugaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际外交[guó jì wài jiāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, / ] foreign policy [Add to Longdo]
对外政策[duì wài zhèng cè, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] foreign policy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foreign policy
      n 1: a policy governing international relations

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top