ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fall away

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fall away-, *fall away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall away[PHRV] ตกลงมาจาก
fall away[PHRV] อยู่ต่ำลงไป, See also: ต่ำลงทันที, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away[PHRV] แย่ลง, Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away[PHRV] เลิกสนับสนุน, See also: ตีตัวออกห่าง, Syn. fall off
fall away[PHRV] (หน้า) เรียวเล็กลง, See also: (หน้า) ผอมลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems that the apple does not fall away from the fault, eh?เหมือนลูกไม้จะตกไม่ไกลต้น Chuck Versus the Dream Job (2009)
Our flower petals fall away one by one.กลีบดอกไม้ร่วงหล่นทีละกลีบ ทีละกลีบ I Need Romance (2011)
♪ never fall away ♪ ♪ ooh, ooh ♪ ♪ one of these days, letters are gonna fall from the sky ♪never fall away letters are gonna fall from the sky Nothing Gold Can Stay (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall away
   v 1: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop
      off}, {drop away}, {fall away}]
   2: diminish in size or intensity [syn: {fall off}, {fall away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top