ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

essential amino acid

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essential amino acid-, *essential amino acid*, essential amino aci
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō thī jampen) EN: essential amino acid   FR: aminoacide essentiel [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
必須アミノ酸[ひっすアミノさん, hissu amino san] (n) essential amino acid [Add to Longdo]
不可欠アミノ酸[ふかけつアミノさん, fukaketsu amino san] (n) (See 必須アミノ酸) essential amino acid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  essential amino acid
      n 1: an amino acid that is required by animals but that they
           cannot synthesize; must be supplied in the diet

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top