ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlistment

EH0 N L IH1 S T M AH0 N T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlistment-, *enlistment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlistment[N] การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ดู recruitment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just wanna push back the enlistment dateไม่น่าเป็นไปได้ ผมต้องการเลื่อนเวลา เข้าสมัครเป็นทหารเกณฑ์ครับ Spygirl (2004)
Your enlistment runs out in...คุณคงมีเวลาไม่มาก Iwo Jima (2010)
You know it`s illegal to lie on the enlistment form.นายก็รูัว่ามันผิดกฎหมาย /Nที่โกหกข้อมูลสมัครเกณฑ์ทหาร Captain America: The First Avenger (2011)
The enlistment lines have been around the block since your picture hit the newsstands.ที่วางขายไปทุกหัวมุมถนน รูปนายลงทุกแผงหนังสิอพิมพ์ Captain America: The First Avenger (2011)
Denied enlistment due to poor hearth,ทหารปฏิเสธเนื่องจากครอบครัวยากจน Captain America: The Winter Soldier (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLISTMENT EH0 N L IH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlistment (n) ˈɪnlˈɪstmənt (i1 n l i1 s t m @ n t)
enlistments (n) ˈɪnlˈɪstmənts (i1 n l i1 s t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinzuziehung {f} | Hinzuziehungen {pl}enlistment | enlistments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlistment \En*list"ment\, n.
   1. The act or enlisting, or the state of being enlisted;
    voluntary enrollment to serve as a soldier or a sailor.
    [1913 Webster]
 
   2. The writing by which an enlisted man is bound.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlistment
   n 1: a period of time spent in military service [syn:
      {enlistment}, {hitch}, {term of enlistment}, {tour of
      duty}, {duty tour}, {tour}]
   2: the act of enlisting (as in a military service)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top