ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enables

EH0 N EY1 B AH0 L Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enables-, *enables*, enable
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
- driven by an unknown force that enables the brain to function.'ด้วยพลังลึกลับ ที่กระตุ้นให้สมองทำงาน' Night of the Living Dead (1990)
If you hadn't noticed, my position enables me to hear things.ถ้าแกไม่ได้สังเกตุ, ตำแหน่งของฉันทำให้รู้ทุกอย่าง Photo Finish (2007)
Do you believe and trust in the Holy Spirit... who enables us to receive God's word, repent, and believe the Gospels?เธอเชื่อและศรัทธาในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์... ผู้ทำให้เราได้รับสาส์นจากพระเจ้า สำนึกและศรัทธาในพระคัมภีร์ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Fossil water also enables crops to be grown in the desert to provide food for local populations.น้ำใต้ดินสามารถทำให้ต้นไม้ เติบโตได้ในทะเลทราย เพื่อเป็นอาหารของประชากรในพื้นที่ Home (2009)
It enables animals to talk to humans.พอแล้ว Kendall ไปข้างนอก เดี๋ยวนี้ G-Force (2009)
In the isolation tank, you'll be freed from sensory distractions, and so the part of your brain which enables you to travel between universes should be more accessible.ในถังคัดแยก คุณจะรุ้สึกเป็นอิสระจากสิ่งรบกวน แล้วหลังจากนั้นส่วนนึงในสมองของคุณ Amber 31422 (2010)
It enables one sorcerer to steal the energy from another.และมันทำให้เราสามารถขโมยพลังจากผู้ใช้เวทย์คนอื่นได้ The Sorcerer's Apprentice (2010)
The revolution enables factories, banks, railroads and mines owned by the Chinese to benefit our people.ที่เป็นของคนจีนเพื่อคนจีน การปฏิวัติทำให้เผ่าพันธุ์จีนเข้มแข็ง 1911 (2011)
A cab enables him to blend in when he's on the hunt.แท็กซี่ช่วยให้เขากลมกลืน เมื่อเขาออกล่าเหยื่อ Sense Memory (2011)
Raiding my samples cupboard not only enables you, it jeopardizes my license, so, uh... seven pills.ฉันเอายามาจากตู้... มันก็มากพอ ที่จะทำให้ฉันถูกยึดใบรับรองแพทย์ได้ อืม ครั้งนี้แค่ 7 เม็ด Grace (2011)
Now, in combining these two phenomena, circuitry that remains viable post-mortem and a memory bank that goes back eight minutes, source code enables us to capitalize on the overlap.เมื่อทั้งสองปรากฎการณ์นี้มารวมกัน วงจรหลังตายที่ยังอยู่ และความทรงจำที่ย้อนกลับไป 8 นาทีนั้น Source Code (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enablesFlying enables us go to London in a day.
enablesHis health enables him to work so hard.
enablesHis large income enables him to travel abroad every year.
enablesHis salary enables him to live in comfort.
enablesHis wealth enables him to do anything.
enablesModern travel enables us to go around the world in a few days.
enablesMoney enables you to buy anything.
enablesTelevision enables us to know what is happening today.
enablesTelevision enables us to learn about foreign manners and customs.
enablesTelevision enables you to be entertained by people you wouldn't have in your home.
enablesThe law enables us to receive an annuity.
enablesThe new contract enables us to demand whatever we want.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENABLES EH0 N EY1 B AH0 L Z
ENABLES IH0 N EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enables (v) ˈɪnˈɛɪblz (i1 n ei1 b l z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top