ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egg on

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egg on-, *egg on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
egg on[PHRV] กระตุ้น, See also: ให้กำลังใจกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll end up with egg on your face.เธอจะจบลงด้วย การมีไข่บนหน้าของเธอ. Cinema Paradiso (1988)
We look like circus artists with this egg on our feet.เราเหมือน นักกายกรรม ละครสัตว์ ซื่งมีไข่อยู่บนเท้า March of the Penguins (2005)
BLT, cheeseburger, well-done, fried egg on white, hot wings, smoked sausage, tuna melt, and the chicken fried steak must be for you.BLT,ชีทเบอร์เกอร์ เรียบร้อย ใข่คน,ปีกไก่ทอด ใส้กรอกรมควัน The Fourth Man in the Fire (2008)
Hold on. I don't want to get any egg on you.เดี๋ยวก่อนค่ะ ฉันไม่อยากให้มีไข่ ติดอยู่ตามตัวคุณ Giving Back (2008)
And fry an egg on top of it, would you?กับโปะไข่ดาวได้ไหมครับ Swap Meat (2010)
Yeah, and according to Mr. Wizard there, it's the only time of year you can balance an egg on its tip.จริงแล้วตามที่คุณพ่อมดบอกเอาไว้ มันเป็นช่วงเวลาเดียวของ ปีที่จะตั้งไข่ให้ตรงได้ A Deadly Affair (2010)
Go to a third rate college and bring shame to your family, and throw egg on your father's face?อยู่ปีสุดท้ายแล้วและนำความอับอายให้พ่อ God of Study (2010)
- Egg on the face.-โดนไปอีกหนึ่งดอก Tooth Fairy (2010)
Not unlike balancing a Faberge egg on a Pixie Stick.คล้ายกับวางไข่ฟาร์เบอร์เจ บนแท่งพิกซี่ The Roommate Transmogrification (2011)
I'm sorry, got a big goose egg on this one.ขอโทษที ฉันเจอ พวกเส้นใหญ่เข้าแล้ว Legacy (2012)
No egg on their face...ไม่ทำให้พวกเขาหน้าแตก... . Honor Among Thieves (2012)
The only look you have now is egg on your face.ลุคเดียวที่เธอมี ตอนนี้คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บ High Infidelity (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
egg onBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!
egg onI spilled egg on the floor.
egg onThere is a small teacup and an egg on the table.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
親子丼[おやこどん;おやこどんぶり, oyakodon ; oyakodonburi] (n) chicken and egg on rice; parent and child donburi [Add to Longdo]
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P) [Add to Longdo]
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egg on
   v 1: urge on; cause to act; "The other children egged the boy
      on, but he did not want to throw the stone through the
      window" [syn: {prod}, {incite}, {egg on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top