Search result for

ecosystem

(35 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ecosystem-, *ecosystem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecosystem[N] ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecosystemระบบนิเวศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecosystemระบบนิเวศน์
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ อาจเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร หรือขนาดเล็ก เช่น สระน้ำ ถ้าหากระบบมีความสัมพันธ์ที่สมดุล ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าขาดความสมดุล เช่น มีการปล่อยน้ำเสียลงในสระ ระบบนิเวศน์ของสระก็จะเสียไป [สิ่งแวดล้อม]
ecosystemecosystem, ระบบนิเวศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ecosystemระบบนิเวศ, ระบบที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกัน  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้นด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ecosystem managementการจัดการระบบนิเวศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Earth's ecosystem will be destroyed.โลกที่ระบบนิเวศธรรมชาติได้ถูกทำลายไม่เหลือ Death Note: L Change the World (2008)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
Correct ecosystem will save the world.ระบบนิเวศที่เหมาะสมจะช่วยรักษาโลกนี้ไว้ Death Note: L Change the World (2008)
Our ecosystem doesn't have borders.ระบบนิเวศของเราไม่มีขอบเขต Home (2009)
We're pulling the fish out of the ocean at such a rate and eroding and diminishing our marine ecosystems so bad that the whole thing could collapse.พวกมันกำลังสื่อสารกัน และคุณก็รู้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้น ก็จะไม่มีอีกแล้ว พวกมันจะถูกทำให้เงียบไปตลอดกาล The Cove (2009)
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้ The Cohabitation Formulation (2011)
You know, I think it's pretty clear what destroyed the balance in our study group's ecosystem.รู้มั้ย ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจน ว่าอะไรที่ทำให้ระบบนิเวศ ของกลุ่มติวเราเสียสมดุล Competitive Ecology (2011)
I've upset the ecosystem of the poker game.ฉันป่วนระบบนิเวศวิทยา วงไพ่โปกเกอร์ Red in Tooth and Claw (2013)
"Upset the ecosystem"?"ป่วนระบบนิเวศวิทยา" Red in Tooth and Claw (2013)
The ecosystem has changed. You need to adapt or die.ระบบนิเวศน์วิทยาเปลี่ยนไปแล้ว คุณต้องปรับตัวหรือตาย Red in Tooth and Claw (2013)
The top of a primordial ecosystem.สุดยอของ ระบบนิเวศ Godzilla (2014)
In a nutshell. As you know we have an ecosystem of hundreds of thousands of apps at this point.สรุปสั้นๆ อย่างที่ทราบ เรามีระบบนิเวศ Jason Bourne (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecosystemThe earth's ecosystem is to some extent self-correcting, so it is also possible that the effects are being masked by other changes.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบนิเวศ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: ecosystem   FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ [n. exp.] (rabop niwēt pheūnthī chum nām) EN: wetland ecosystem   
ระบบนิเวศทางบก[n. exp.] (rabop niwēt thāng bok) EN: land ecosystem   FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt thāng thalē) EN: marine ecosystem   FR: écosystème marin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECOSYSTEM    IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M
ECOSYSTEMS    IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ecosystem    (n) (ii1 k ou s i s t @ m)
ecosystems    (n) (ii1 k ou s i s t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ökosystem {n} | Ökosysteme {pl}ecosystem | ecosystems [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコシステム[, ekoshisutemu] (n) ecosystem [Add to Longdo]
湖沼生態系[こしょうせいたいけい, koshouseitaikei] (n) lake ecosystem [Add to Longdo]
生態系[せいたいけい, seitaikei] (n) ecosystem; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生态系统[shēng tài xì tǒng, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] ecosystem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ecosystem
      n 1: a system formed by the interaction of a community of
           organisms with their physical environment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top