ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diffident

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diffident-, *diffident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffident[ADJ] ประหม่า, See also: ขี้อาย, กระดากอาย, เหนียมอาย, Syn. coy, coquettish, demure
diffidently[ADV] อย่างประหม่า, See also: อย่างเหนียมอาย, Syn. shyly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เกรงใจ[ADJ] diffident, See also: modest, timid, lacking in self-assurance, lacking confidence, Example: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ, Thai definition: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffident (j) dˈɪfɪdənt (d i1 f i d @ n t)
diffidently (a) dˈɪfɪdəntliː (d i1 f i d @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠慮気味[えんりょぎみ, enryogimi] (n,adj-na,adj-no) somewhat reserved (diffident); shyly; timidly; retiringly; in a retiring (reserved) manner [Add to Longdo]
遠慮勝ち;遠慮がち[えんりょがち, enryogachi] (adj-na) shy; diffident; retiring; reserved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffident \Dif"fi*dent\, a. [L. diffidens, -entis, p. pr. of
   diffidere; dif- = dis + fidere to trust; akin to fides faith.
   See {Faith}, and cf. {Defy}.]
   1. Wanting confidence in others; distrustful. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       You were always extremely diffident of their
       success.               --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting confidence in one's self; distrustful of one's own
    powers; not self-reliant; timid; modest; bashful;
    characterized by modest reserve.
    [1913 Webster]
 
       The diffident maidens,
       Folding their hands in prayer.    --Longfellow.
 
   Syn: Distrustful; suspicious; hesitating; doubtful; modest;
     bashful; lowly; reserved.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffident
   adj 1: showing modest reserve; "she was diffident when offering
       a comment on the professor's lecture"
   2: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident and
     abashed"; "problems that call for bold not timid responses";
     "a very unsure young man" [syn: {diffident}, {shy}, {timid},
     {unsure}] [ant: {confident}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top