ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devolution

D EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devolution-, *devolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devolution[N] การกระจายความรับผิดชอบ, See also: การมอบหมายหน้าที่, Syn. delegation
devolution[N] การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค, Syn. decentralization

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolutionการมอบอำนาจปกครอง, การคลายอำนาจ [ดู decentralization และ deconcentration ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devolution of an estateการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Devolution generally means loss of control.การถ่ายโอนอำนาจโดยทั่วไปหมายถึง การสูญเสียการควบคุม The Longest Night (2010)
But if your granddaughter is as powerful as I've heard... a Fae's devolution is directly proportionate to their abilities.แต่ถ้าหลานสาวคุณเก่ง ตามที่ได้ยินมาจริง การหายของพลังในเฟ เป็นการเอื้อต่อความสามารถ There's Bo Place Like Home (2013)
Normally I would say this points to a devolution in the unsub's psyche.ตามปกติแล้ว ผมคงจะบอกว่า ตอนนี้สภาพจิตใจอันซับ คงตกต่ำสุดขีด Gatekeeper (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOLUTION D EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devolution (n) dˌiːvəlˈuːʃən (d ii2 v @ l uu1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertragung {f} (von Macht) (von; auf)devolution (of power) (from; to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権限委譲[けんげんいじょう, kengen'ijou] (n) delegation of authority (power); devolution; empowerment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devolution \Dev`o*lu"tion\, n. [LL. devolutio: cf. F.
   d['e]volution.]
   1. The act of rolling down. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The devolution of earth down upon the valleys.
                          --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   2. Transference from one person to another; a passing or
    devolving upon a successor.
    [1913 Webster]
 
       The devolution of the crown through a . . . channel
       known and conformable to old constitutional
       requisitions.             --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devolution
   n 1: the process of declining from a higher to a lower level of
      effective power or vitality or essential quality [syn:
      {degeneration}, {devolution}] [ant: {development},
      {evolution}]
   2: the delegation of authority (especially from a central to a
     regional government) [syn: {devolution}, {devolvement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top