ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commotion

K AH0 M OW1 SH AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commotion-, *commotion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commotion[N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commotion, civil; civil commotionความวุ่นวายในบ้านเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was in the house making my gravy and I heard this commotion. We're at the scene right now.ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่คนเดียว Big (1988)
Excuse the commotion.ขอโทษที่วุ่นวาย In the Mouth of Madness (1994)
There's a lot of commotion.กำลังชุลมุนกันอยู่. National Treasure (2004)
I guess in the commotion...ฉันเดาในความปั่นป่วน ... Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Don't make commotion. Let's go.อย่าทำตื่นตกใจไป ไปเถอะ Episode #1.43 (2006)
Hey, what's all the commotion about on the second floor?เฮ้ ! ชั้นสองมีจลาจลอะไรกันน่ะ ? Episode #1.1 (2006)
There's the source of all this commotion.นั่นคือต้นเหตุของความวุ่นวาย Night at the Museum (2006)
I'm sorry about all the commotion.- ขอโทษที่อึกทรึกไปหน่อย Pilot (2007)
- Then there was a commotion.- หลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวาย. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Ohhh... what is all that commotion?โอ้ว... เกิดอะไรถึงวุ่นวายนัก? The Kingdom of the Winds (2008)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
And if I start a commotionฉันเริ่มรู้สึกปั่นป่วน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโกลาหล[N] confusion, See also: commotion, uproar, disorder, upheaval, tumult, chaos, Syn. ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน, Ant. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหลหลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar   FR: tumulte [m] ; confusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMOTION    K AH0 M OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commotion    (n) kˈəmˈouʃən (k @1 m ou1 sh @ n)
commotions    (n) kˈəmˈouʃənz (k @1 m ou1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]
Erschütterung {f} | Erschütterungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
ふためく[, futameku] (v5k) to make a commotion [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
響めき;響き;響動めき[どよめき, doyomeki] (n) (uk) commotion; stir [Add to Longdo]
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P) [Add to Longdo]
騒めき[ざわめき, zawameki] (n) (uk) stir; commotion; noise [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) [Add to Longdo]
動乱[どうらん, douran] (n,vs,adj-no) disturbance; agitation; commotion; upheaval; riot; (P) [Add to Longdo]
犇めき合う;ひしめき合う[ひしめきあう, hishimekiau] (v5u) to crowd together in a confined space; to gather and make a commotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commotion \Com*mo"tion\, n. [L. commotio: cf. F. commotion. See
   {Motion}.]
   1. Disturbed or violent motion; agitation.
    [1913 Webster]
 
       [What] commotion in the winds !    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A popular tumult; public disturbance; riot.
    [1913 Webster]
 
       When ye shall hear of wars and commotions. --Luke
                          xxi. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. Agitation, perturbation, or disorder, of mind; heat;
    excitement. "He could not debate anything without some
    commotion." --Clarendon.
 
   Syn: Excitement; agitation; perturbation; disturbance;
     tumult; disorder; violence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commotion
   n 1: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
      furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
      {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-
      do}, {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   2: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
     {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]
   3: confused movement; "he was caught up in a whirl of work"; "a
     commotion of people fought for the exits" [syn: {whirl},
     {commotion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top