ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clitoris

K L AY0 T AO1 R IH0 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clitoris-, *clitoris*, clitori
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clitoris[N] คลิทอริส, See also: อวัยวะที่อยู่บนสุดของอวัยวะเพศหญิงมีลักษณะเป็นปุ่มเล็กไวต่อความรู้สึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clitorisปุ่มกระสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clitorisปุ่มกระสัน,คลิตอริส,อิถีลึงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least I'll be out of here one day fucking ironing out one clitoris after the other, cunt.อย่างน้อยฉันจะออกจากที่นี่ในวันหนึ่ง ร่วมเพศรีดออกหนึ่งคลิตอริสหลังจากที่อื่น ๆ หี, Starred Up (2013)
They say she has a clitoris halfway down her throat.ว่ากันว่า หล่อนมีช่องคลอดต่อกับลำคอ The Last King of Scotland (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะเพศหญิง[N] vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์
แตด[N] clitoris, Syn. เม็ดละมุด, Thai definition: ส่วนแห่งอวัยวะเพศของหญิง อยู่ระหว่างแคมในตอนบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
คลิตอริส[n.] (khlitøris) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
เม็ดละมุด[n. exp.] (met lamut) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
ปุ่มกระสัน[n. exp.] (pumkrasan) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
แตด[n.] (taēt) EN: clitoris   FR: clitoris [m]
ต่อมกระสัน[n. exp.] (tǿm krasan) FR: clitoris

CMU English Pronouncing Dictionary
CLITORIS    K L AY0 T AO1 R IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clitoris    (n) klˈɪtərɪs (k l i1 t @ r i s)
clitorises    (n) klˈɪtərɪsɪz (k l i1 t @ r i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴蒂[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] clitoris, #50,105 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリちゃん[, kuri chan] (n) clitoris [Add to Longdo]
クリト;クリ[, kurito ; kuri] (n) (abbr) (vulg) (See クリトリス) clitoris [Add to Longdo]
クリトリス[, kuritorisu] (n) clitoris [Add to Longdo]
陰核[へのこ, henoko] (n,adj-no) clitoris [Add to Longdo]
陰核包皮[いんかくほうひ, inkakuhouhi] (n) prepuce of clitoris [Add to Longdo]
観音様[かんのんさま, kannonsama] (n) (1) Kannon (Kwannon); Buddhist deity of mercy; (2) (sl) clitoris [Add to Longdo]
実;核[さね, sane] (n) (1) (obsc) pit (of a fruit); stone; (2) core; (3) tongue (piece of wood used to connect two boards); (4) clitoris [Add to Longdo]
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris) [Add to Longdo]
豆(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大豆) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clitoris \Cli"to*ris\ (kl[imac]"t[-o]*r[i^]s or
   kl[i^]t"[-o]*r[i^]s), n. [NL., fr. Gr. kleitori`s, fr.
   klei`ein to shut up. It is concealed by the labia pudendi.]
   (Anat.)
   A small organ at the upper part of the vulva in females,
   homologous to the penis in the male.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clitoris
   n 1: a female sexual organ homologous to the penis [syn:
      {clitoris}, {clit}, {button}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top