ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebrate

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebrate-, *cerebrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cerebrate[VI] คิด, See also: ใช้ความคิด, Syn. think

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
decerebrate(ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง, See also: decerabration n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cerebrate \Cer"e*brate\, v. i. (Physiol.)
   To exhibit mental activity; to have the brain in action.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cerebrate
   v 1: use or exercise the mind or one's power of reason in order
      to make inferences, decisions, or arrive at a solution or
      judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
      [syn: {think}, {cogitate}, {cerebrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top