Search result for

burlesque

B ER0 L EH1 S K   
26 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burlesque-, *burlesque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burlesque[N] การล้อเลียนที่ตลก, Syn. spoof, parody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff

English-Thai: Nontri Dictionary
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
burlesque(n) ภาพล้อ,ละครตลก,ละครชวนหัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club.แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
But this is the Burlesque Lounge.แต่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของ เบอร์เลสก์ เลาจน์ Burlesque (2010)
They're part of Kitty's burlesque troupe.- รู้ พวกเขาเป็นลูกทีมตลกของคิตตี้ A Deadly Affair (2010)
He runs the burlesque with me.- เขาดูแลร่วมกับฉัน A Deadly Affair (2010)
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar. A Deadly Affair (2010)
No, but I doubt that any of them have performed in a burlesque club. Louis knows all about my past.บางคนแสดงว่าตัวเองอยู่ในคลับที่ไม่มีจริง หลุยส์ทราบเรื่องอดีตของหม่อมฉันทุกอย่าง The Princesses and the Frog (2011)
I managed to get three front-row seats to the burlesque show at the Borgata, also reservations at a premium table at the X Club with bottle service.ผมได้บัตร 3 ใบ แถวหน้าด้วย โชว์ตลกของบอร์กาต้า แถมยังจองที่นั่ง แบบพรีเมี่ยมเอาไว้ Heartbreak Hotel (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical   FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURLESQUE B ER0 L EH1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burlesque (v) bˈɜːʳlˈɛsk (b @@1 l e1 s k)
burlesqued (v) bˈɜːʳlˈɛskt (b @@1 l e1 s k t)
burlesques (v) bˈɜːʳlˈɛsks (b @@1 l e1 s k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーレスク[, ba-resuku] (n) burlesque; (P) [Add to Longdo]
戯け芝居[おどけしばい, odokeshibai] (n) comedy; burlesque [Add to Longdo]
茶番狂言[ちゃばんきょうげん, chabankyougen] (n) farce; burlesque; low comedy [Add to Longdo]
茶番劇[ちゃばんげき, chabangeki] (n) burlesque; low comedy; farce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, a. [F. burlesque, fr. It. burlesco, fr.
   burla jest, mockery, perh. for burrula, dim. of L. burrae
   trifles. See {Bur}.]
   Tending to excite laughter or contempt by extravagant images,
   or by a contrast between the subject and the manner of
   treating it, as when a trifling subject is treated with mock
   gravity; jocular; ironical.
   [1913 Webster]
 
      It is a dispute among the critics, whether burlesque
      poetry runs best in heroic verse, like that of the
      Dispensary, or in doggerel, like that of Hudibras.
                          --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, v. t. [imp. & p. p. {Burlesqued}; p.
   pr. & vb. n. {Burlesquing}.]
   To ridicule, or to make ludicrous by grotesque representation
   in action or in language.
   [1913 Webster]
 
      They burlesqued the prophet Jeremiah's words, and
      turned the expression he used into ridicule.
                          --Stillingfleet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, n.
   1. Ludicrous representation; exaggerated parody; grotesque
    satire.
    [1913 Webster]
 
       Burlesque is therefore of two kinds; the first
       represents mean persons in the accouterments of
       heroes, the other describes great persons acting and
       speaking like the basest among the people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. An ironical or satirical composition intended to excite
    laughter, or to ridicule anything.
    [1913 Webster]
 
       The dull burlesque appeared with impudence,
       And pleased by novelty in spite of sense. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A ludicrous imitation; a caricature; a travesty; a gross
    perversion.
    [1913 Webster]
 
       Who is it that admires, and from the heart is
       attached to, national representative assemblies, but
       must turn with horror and disgust from such a
       profane burlesque and abominable perversion of that
       sacred institute?           --Burke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mockery; farce; travesty; mimicry.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burlesque \Bur*lesque"\, v. i.
   To employ burlesque.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burlesque
   adj 1: relating to or characteristic of a burlesque; "burlesque
       theater"
   n 1: a theatrical entertainment of broad and earthy humor;
      consists of comic skits and short turns (and sometimes
      striptease)
   2: a composition that imitates or misrepresents somebody's
     style, usually in a humorous way [syn: {parody}, {lampoon},
     {spoof}, {sendup}, {mockery}, {takeoff}, {burlesque},
     {travesty}, {charade}, {pasquinade}, {put-on}]
   v 1: make a parody of; "The students spoofed the teachers" [syn:
      {spoof}, {burlesque}, {parody}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top