ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broadcasting

B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadcasting-, *broadcasting*, broadcast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่าน, การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press!สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
Yesterday they start broadcasting primes. Why? It's hardly yesterday.เมื่อวานนี้พวกเขาเริ่มต้นช่วง เวลาที่ออกอากาศ ทำไม? Contact (1997)
, broadcasting from my own little corner of the world,กระจายเสียงจากสถานีวิทยุชุมชน มุมเล็กๆโลกส่วนตัวของดิฉัน The Fog (2005)
The police? Stop broadcasting now!นี่ตำรวจ หยุดการออกอากาศเดี๋ยวนี้! Death Note: The Last Name (2006)
frequency of the cases reported by one broadcasting company.ความถี่ของคดีถูกรายงานผ่านบริษัทสื่อแห่งหนึ่ง Death Note: The Last Name (2006)
we got something that great... right now what's important for us is getting the new client, not broadcasting Yanase's workอย่าพึ่งสิค่ะ เรามีงานที่ดีขนาดนั้น ตอนนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจ ก็คือลูกค้าใหม่ ไม่ใช่การแสดงผลงานของคุณยานาเสะ Sapuri (2006)
Digital cable brings you... ... Columbia Broadcasting System...วิทยุผ่านดาวเที่ยม นำเสนอสู่ระบบดิจิตอล ขอยินดีต้อนรับเข้าสูรายการครับ... Transformers (2007)
This is Claire Redfield's convoy, broadcasting for any survivors.นี่คือขบวนรถ แคลล์ เรดฟิลด์ ออกอากาศหาคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ Resident Evil: Extinction (2007)
Broadcasting for any survivors. ls anybody out there?ออกอากาศหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่ มีใครอยู่ที่นั่นบ้าง Resident Evil: Extinction (2007)
This is Claire Redfield's convoy, broadcasting for any survivors.นี่คือขบวนรถ แคลล์ เรดฟิลด์ ออกอากาศหาคนที่รอดชีวิตอยู่ Resident Evil: Extinction (2007)
Broadcasting for any survivors. ls there anybody in there?ออกอากาศหาผู้รอดชีวิต มีใครอยู่บ้าง Resident Evil: Extinction (2007)
Broadcasting for any survivors. ls there anybody in there?ออกอากาศหาผู้รอดชีวิต มีใครอยู่บ้าง Resident Evil: Extinction (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadcastingThe President will be broadcasting next year.
broadcastingThe rebels have captured the broadcasting station.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī witthayu) EN: radio station ; broadcasting station   FR: station de radio [f]
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCASTING B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG
BROADCASTING'S B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcasting (v) brˈɔːdkaːstɪŋ (b r oo1 d k aa s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio, #28,606 [Add to Longdo]
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeplan {m}broadcasting schedule [Add to Longdo]
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme {pl}broadcasting program | broadcasting programs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting [Add to Longdo]
データ放送[データほうそう, de-ta housou] (n) {comp} data broadcasting [Add to Longdo]
デジタル放送[デジタルほうそう, dejitaru housou] (n) digital broadcasting [Add to Longdo]
ブロードキャスティング[, buro-dokyasuteingu] (n) broadcasting [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 broadcasting \broad"cast`ing\ n.
   the medium that disseminates via telecommunications; radio
   and television.
 
   Syn: broadcast media.
     [WordNet 1.5]
 
   2. taking part in a radio or tv program.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadcasting
   n 1: a medium that disseminates via telecommunications [syn:
      {broadcast medium}, {broadcasting}]
   2: taking part in a radio or tv program

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top