ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bote

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bote-, *bote*
Possible hiragana form: ぼて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boteค่าทดแทน, ค่าทำขวัญ (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
นักก่อวินาศกรรม[n. exp.] (nak kø winātsakam) EN: saboteur   FR: saboteur [m]
ไส[v.] (sai) EN: plane   FR: raboter
ไสกบ[v.] (saikop) EN: plane   FR: raboter

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTERO B OW0 T EH1 R OW0
BOTELER B AA1 T AH0 L ER0
BOTELHO B OW0 T EH1 L OW0
BOTELLO B OW0 T EH1 L OW0

German-Thai: Longdo Dictionary
Bote(n) |der, pl. Boten| สิ่งหรือเครื่องแสดงสัญญาณ, สิ่งบอกใบ้ เช่น Veilchen sind Boten des Frühlings. ดอกไฟย์ลเช่นเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฤดูใบไม้ผลิ
Bote(n) |der, pl. Boten| ผู้ที่ส่งข่าวสารจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bote {m} | Boten {pl}messenger | messengers [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}summoner | summoners [Add to Longdo]
Botengang {m} | Botengänge machenerrand | to run errands [Add to Longdo]
Bote {m} | Boten {pl}carrier | carriers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata) [Add to Longdo]
サボタージュ員[サボタージュいん, sabota-ju in] (n) (obsc) saboteur [Add to Longdo]
ロボティックス;ロボティクス[, roboteikkusu ; roboteikusu] (n) robotics [Add to Longdo]
蝦蛄葉サボテン[しゃこばサボテン, shakoba saboten] (n) Christmas cactus; crab cactus [Add to Longdo]
大規模停電[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout [Add to Longdo]
張りぼて[はりぼて, haribote] (n) papier mache; (objects made of) laminated paper and-or cloth [Add to Longdo]
覇王樹;仙人掌[さぼてん;はおうじゅ(覇王樹);サボテン;シャボテン, saboten ; haouju ( haou ki ); saboten ; shaboten] (n,adj-no) (uk) (only the サボ, シャボ, etc. readings are from sabao) cactus (por [Add to Longdo]
腹ボテ;腹ぼて[はらぼて(腹ぼて);はらボテ(腹ボテ), harabote ( hara bote ); hara bote ( hara bote )] (n) showing (i.e. being visibly pregnant); someone who is visibly pregnant [Add to Longdo]
妨害工作員[ぼうがいこうさくいん, bougaikousakuin] (n) saboteur [Add to Longdo]
妨業員[ぼうぎょういん, bougyouin] (n) saboteur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bote \Bote\, n. [Old form of boot; -- used in composition. See
   1st {Boot}.] (Law)
   (a) Compensation; amends; satisfaction; expiation; as, man
     bote, a compensation or a man slain.
   (b) Payment of any kind. --Bouvier.
   (c) A privilege or allowance of necessaries.
     [1913 Webster]
 
   Note: This word is still used in composition as equivalent to
      the French estovers, supplies, necessaries; as,
      housebote, a sufficiency of wood to repair a house, or
      for fuel, sometimes called firebote; so plowbote,
      cartbote, wood for making or repairing instruments of
      husbandry; haybote or hedgebote, wood for hedges,
      fences, etc. These were privileges enjoyed by tenants
      under the feudal system. --Burrill. --Bouvier.
      --Blackstone.
      [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bote
  boat

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bote /boːtə/ 
  messenger; summoner

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top