ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boil over

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boil over-, *boil over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boil over[PHRV] ควบคุมไม่ได้และมากขึ้น
boil over[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
煮え返る[にえかえる, niekaeru] (v5r,vi) to seethe; to ferment; to boil over [Add to Longdo]
煮零れる[にこぼれる, nikoboreru] (v1,vi) to boil over [Add to Longdo]
吹きこぼれる;噴きこぼれる[ふきこぼれる, fukikoboreru] (v1,vi) to boil over [Add to Longdo]
茹で溢す[ゆでこぼす, yudekobosu] (v5s) to boil over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  boil over
      v 1: overflow or cause to overflow while boiling; "The milk is
           boiling over" [syn: {boil over}, {overboil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top