ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blakeley

B L EY1 K L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blakeley-, *blakeley*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blakeley มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blakeley*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Shut up, Blakeley!- Sei still, BlakeleyKing Rat (1965)
It means you or Blakeley is responsible.Entweder waren Sie es oder BlakeleyKing Rat (1965)
- I hope they do, Blakeley.- Das hoffe ich, BlakeleyKing Rat (1965)
Look, Blakeley, wait outside.Hören Sie, Blakeley, warten Sie draußen. King Rat (1965)
Stay where you are, Blakeley.Bleiben Sie, wo Sie sind, BlakeleyKing Rat (1965)
There's no need for Blakeley to go, is there, sir?Blakeley kann ruhig hier bleiben, nicht wahr, Sir? King Rat (1965)
I've seen It. Col. Jones, Quartermaster Sgt. Blakeley and relieved them of their duties as of today.Ich habe Leutnant Oberst Jones, Quartiermeister Sgt. Blakeley... ab heute von ihren Aufgaben entbunden. King Rat (1965)
I think you have a couple of rooms booked under Cranham and Blakely?Sie haben ein paar Zimmer reserviert für Cranham und BlakeleyIn Bruges (2008)
Mr. Blakely?Mr. BlakeleyIn Bruges (2008)
Mr. Blakely.Mr. BlakeleyIn Bruges (2008)
I'm having lunch at Zac's place with his parents and principal Santos.Wozu eigentlich das schicke Outfit? Ich bin bei den Blakeleys eingeladen. Direktorin Santos kommt auch. Moon Ring 2 (2013)
Thanks, mrs blakely.Danke, Mrs BlakeleyMoon Ring 2 (2013)
Dr. Blakeley wants to see you.Dr. Blakeley möchte Sie sehen. Boundaries (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLAKELEY B L EY1 K L IY0
BLAKELEY'S B L EY1 K L IY0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top