ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedrocks

B EH1 D R AA2 K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedrocks-, *bedrocks*, bedrock
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bedrocks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bedrocks*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedrock[N] หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
bedrock[SL] ข้อเท็จจริง, See also: ความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedrockn. ชั้นหินที่ยังไม่แตก,ชั้นล่างสุด,ฐานที่แน่น, Syn. foundation

English-Thai: Nontri Dictionary
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากฐาน[N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDROCK    B EH1 D R AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedrock    (n) bˈɛdrɒk (b e1 d r o k)
bedrocks    (n) bˈɛdrɒks (b e1 d r o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基岩[jī yán, ㄐㄧ ㄧㄢˊ, ] base rock; bedrock, #52,521 [Add to Longdo]
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, ] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate [Add to Longdo]
岩床[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundgestein {m}bedrock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩床[がんしょう, ganshou] (n) bedrock [Add to Longdo]
岩盤[がんばん, ganban] (n) bedrock; (P) [Add to Longdo]
基盤岩[きばんがん, kibangan] (n) bedrock [Add to Longdo]
金輪奈落[こんりんならく, konrinnaraku] (n,n-adv) utmost limits; to the finish; to the (bitter) end; to the hilt; down to the bedrock [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top