ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedpan

B EH1 D P AE2 N   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedpan-, *bedpan*
English-Thai: Longdo Dictionary
bedpan(n) กระโถนสำหรับถ่ายของเสียของผู้ป่วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bedpan[N] หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bedpansหม้อนอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I guess you changed his bedpan last night. - Nobody else here's gonna do it...และฉันรู้ว่า อะไร Deep Throat (1993)
Shoes make me look like I should be changing bedpans like I should be squeaking around bringing soup to some disgusting old person then take the bus home to my 16 cats.มันทำให้ฉันดูเหมือนว่าNฉันน่าจะเปลียนรองเท้าโหลๆ อย่างเช่นฉันเดินเสียงให้ดังเอี๊ยดๆไปทั่ว ทำตัวเป็นคนแก่เดินกินซุป ...And the Bag's in the River (2008)
How many bedpans you got to empty for that kind of cash?กระโถนขี้คนป่วยกี่กระโถนล่ะ เธอถึงจะใส่เงินสดได้เต็ม Oiled (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
Don't wanna keep the bedpans waiting!อย่าให้รอเก้อล่ะ! There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
I used to change bedpans for a living, junior.ฉันเคยต้องเปลี่ยนผ้าปูเตียง เพื่อเลี้ยงชีพมาก่อนนะ พ่อหนุ่ม Meet the New Boss (2012)
That last bedpan change could've been a very different experience.การเปลี่ยนกระโถนครั้งสุดท้ายนั่น มันจะเป็นประสบการณ์ที่ต่างออกไปมาก Fallout (2013)
I still have the bedpans to do.- ฉันยังต้องล้างกระโถน Stonehearst Asylum (2014)
With nowhere to go I landed in a charity ward surrounded by other big bellies and trotted bedpans until my time came.ด้วยความที่ไม่มีที่ไปฉันจึง ไปที่องค์กรการกุศล ฉันถูกห้อมล้อมด้วยพวกแม่ๆทั้งหลาย และพวกคนแก่ รอให้ถึงเวลาของฉัน Predestination (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEDPAN    B EH1 D P AE2 N
BEDPANS    B EH1 D P AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedpan    (n) bˈɛdpæn (b e1 d p a n)
bedpans    (n) bˈɛdpænz (b e1 d p a n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
虎子[まる;こし, maru ; koshi] (n) (1) (See 御虎子) bedpan; chamber pot; potty; (2) (こし only) (arch) baby tiger [Add to Longdo]
御虎子;御丸;お虎子;お丸[おまる, omaru] (n) (uk) (See 虎子・1) bedpan; chamber pot; potty [Add to Longdo]
便器[べんき, benki] (n) bedpan; chamber pot; urinal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedpan \Bed"pan`\, n.
   1. A pan for warming beds. --Nares.
    [1913 Webster]
 
   2. A shallow chamber vessel, so constructed that it can be
    used by a sick person in bed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedpan
   n 1: a shallow vessel used by a bedridden patient for defecation
      and urination

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top