ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be distinct

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be distinct-, *be distinct*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be distinct มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be distinct*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has to be distinctive with the bride. (LAUGHS sarcastically)พวกเรากำลังต่อจากเมื่อคืนหรอ Our Family Wedding (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชัด[V] be clear, See also: be sharp, be distinct, be obvious, Ant. พร่า, มัว, Example: รูปถ่ายชัดมาก
ชัดเจน[V] be obvious, See also: be clear, be distinct, be lucid, be explicit, Syn. ชัด, แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: นโยบายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของรัฐบาลชัดเจนขึ้น
คมชัด[V] be clear, See also: be distinct, Syn. ชัด, กระจ่าง, Ant. มัว, Thai definition: มองเห็นได้ชัดเจน
แจ้งชัด[V] be explicit, See also: be obvious, be clear, be apparent, be distinct, Syn. กระจ่าง, ชัด, Ant. คลุมเครือ, Example: ความประสงค์ของเขาไม่แจ้งชัด ผมจึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
แจ่มแจ้ง[V] be clear, See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent, Syn. ชัดเจน, แจ่มกระจ่าง, ใส, แจ่มชัด, กระจ่าง, Ant. คลุมเครือ, Example: คำตอบของเขาแจ่มแจ้งและชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าการ ดำเนินการยึดทรัพย์นั้นไม่ถูกต้อง
แจ่มชัด[V] be clear, See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent, Syn. ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: ความคิดของเขาแจ่มชัดกว่าผู้สมัครคน อื่นๆ ที่เป็นตัวเก็งในการแข่งขันในครั้งนี้
แจ่มกระจ่าง[V] be bright, See also: be clear, be distinct, be obvious, Syn. แจ้ง, กระจ่าง, ใส, ชัดเจน, Ant. มัว, มัวหมอง, Example: โลกใบนี้แจ่มกระจ่างแล้วในสายตาของผม, Thai definition: ไม่คลุมเครือ, กระจ่างชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious   

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top