ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

basil

B AE1 Z AH0 L   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basil-, *basil*
English-Thai: Longdo Dictionary
sweet basil(n) โหระพา, S. basil,
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
hairy basil(n) แมงลัก
holy basil(n) กะเพรา, S. sacred basil
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basil[N] ใบโหระพา
basilica[N] โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก
basilisk[N] สัตว์เลื้อยคลาน, Syn. lizard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basilar(แบส'ซะลาร์) adj. เกี่ยวกับฐาน,อยู่ที่ฐาน, Syn. basal,basilary
basilic(บะซิล'ลิค) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์, Syn. kingly
holy basilต้นกระเพรา

English-Thai: Nontri Dictionary
basilisk(n) กิ้งก่าขนาดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basilarส่วนฐาน [การแพทย์]
Basilar Arteryหลอดเลือดแดงบาซิลาร์,หลอดเลือดแดงเบซิลาร์,หลอดเลือดแดงเบซิลาร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Basil!เบซิล Episode #18.4 (2012)
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
The monster in the Chamber of Secrets is a basilisk.สัตว์ร้ายในห้องแห่งความลับก็คือ บาซิลิสก์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Justin... Justin must have seen the basilisk through Nearly Headless Nick.จัสตินคงเห็นบาซิลิสก์ ผ่านตัวนิกหัวเกือบขาด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
There was water on the floor that night. She only saw the basilisk's reflection.คืนนั้นมีน้ำนองอยู่ทั่วพื้นห้อง มันเห็นแค่เงาบาซิลิสก์ในน้ำนั่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- But how's a basilisk been getting around?- แต่บาซิลิสก์ไปไหนมาไหนได้ไง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You've got to help me, Tom. There's a basilisk.คุณต้องช่วยผมนะ ในนี้มีบาซิลิสก์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It was Ginny who set the basilisk on the Mudbloods and Filch's cat Ginny who wrote the threatening messages on the walls.จินนี่ปล่อยบาซิลิสก์ ให้จัดการเลือดสีโคลนกับแมว จินนี่เป็นผู้เขียนคำขู่ไว้บนกำแพง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Your bird may have blinded the basilisk, but it can still hear you.นกเจ้าอาจทำให้บาซิลิสก์ตาบอดได้ แต่มันยังได้ยินเสียงเจ้า Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Remarkable, isn't it how quickly the venom of the basilisk penetrates the body?ยอดเยี่ยมทีสุด จริงมั้ย พิษของบาซิลิสก์ จะแทรกซึมทั่วร่างอย่างรวดเร็ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yep. Basildon.ครับ เมืองบาซิลดอน Love Actually (2003)
All the local schools have joined together, even St Basil's...โรงเรียนในแถบนี้มาร่วมกันหมดเลย แม้แต่โรงเรียน... Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basilI like to add basil to season my spaghetti sauce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะเพรา[N] basil, See also: Ocimum sanctum, Syn. ใบกะเพรา, Example: ข้าวผัดกะเพราไก่ คืออาหารโปรดของฉัน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุก ในวงศ์ Labiatae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบโหระพา[n. exp.] (bai hōraphā) EN: stem of sweet basil ; sweet basil   
ใบกะเพรา[n. exp.] (bai kaphrao) EN: basil   
ใบแมงลัก[n. exp.] (bai maenglak) EN: stem of sweet basil   
โหระพา[n.] (hōraphā) EN: sweet basil   FR: basilic [m]
กะเพรา[n.] (kaphrao) EN: Holy Basil ; basil   FR: basilic [m]
แมงลัก[n.] (maenglak) EN: sweet basil ; Hairy Basil   FR: basilic [m]
มหาวิหาร[n.] (mahāwihān) EN: cathedral   FR: cathédrale [f] ; basilique [f]
ผัดกะเพรา[v. exp.] (phat kaphrao) FR: sauter au basilic

CMU English Pronouncing Dictionary
BASIL    B AE1 Z AH0 L
BASILE    B AA1 S AH0 L
BASILIA    B AA0 S IY1 L IY0 AH0
BASILIO    B AA0 S IY1 L IY0 OW0
BASILICA    B AH0 S IH1 L IH0 K AH0
BASILICA    B AH0 Z IH1 L AH0 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Basil    (n) bˈæzl (b a1 z l)
basil    (n) bˈæzl (b a1 z l)
Basildon    (n) bˈæzɪldən (b a1 z i l d @ n)
basilica    (n) bˈəzˈɪlɪkə (b @1 z i1 l i k @)
basilisk    (n) bˈæsɪlɪsk (b a1 s i l i s k)
basilicas    (n) bˈəzˈɪlɪkəz (b @1 z i1 l i k @ z)
basilisks    (n) bˈæsɪlɪsks (b a1 s i l i s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫苏[zǐ sū, ㄗˇ ㄙㄨ, / ] basil; Perilla frutescens, #48,444 [Add to Longdo]
九层塔[jiǔ céng tǎ, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄥˊ ㄊㄚˇ, / ] basil [Add to Longdo]
基底动脉[jī dǐ dòng mài, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] basilar artery (central artery of the brain) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basilikumrahmsauce {f} [cook.]basil cream sauce [Add to Longdo]
Basilisk {m}basilisk [Add to Longdo]
Basilika {f} | Basiliken {pl}basilica | basilicas [Add to Longdo]
Basilikum {n} [bot.] [cook.]basil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バシリカ[, bashirika] (n) basilica (church) [Add to Longdo]
バシリスク[, bashirisuku] (n) basilisk [Add to Longdo]
バジリカ[, bajirika] (n) basilica [Add to Longdo]
バジリコ[, bajiriko] (n) basil (ita [Add to Longdo]
バジル[, bajiru] (n) (See バジリコ) basil [Add to Longdo]
目箒[めぼうき;メボウキ, mebouki ; mebouki] (n) (uk) sweet basil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basil \Bas"il\ (b[a^]z"[i^]l), n. [Cf. F. basile and E.
   {Bezel}.]
   The slope or angle to which the cutting edge of a tool, as a
   plane, is ground. --Grier.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basil \Bas"il\, v. t. [imp. & p. p. {Basiled} (?); p. pr. & vb.
   n. {Basiling}.]
   To grind or form the edge of to an angle. --Moxon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basil \Bas"il\, n. [F. basilic, fr. L. basilicus royal, Gr.
   basiliko`s fr. basiley`s king.] (Bot.)
   The name given to several aromatic herbs of the Mint family,
   but chiefly to the common or sweet basil ({Ocymum
   basilicum}), and the bush basil, or lesser basil ({Ocymum
   minimum}), the leaves of which are used in cookery. The name
   is also given to several kinds of mountain mint
   ({Pycnanthemum}).
   [1913 Webster]
 
   {Basil thyme}, a name given to the fragrant herbs {Calamintha
    Acinos} and {Calamintha Nepeta}.
 
   {Wild basil}, a plant ({Calamintha clinopodium}) of the Mint
    family.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basil \Bas"il\ (b[a^]z"[i^]l), n. [Corrupt. from E. basan, F.
   basane, LL. basanium, bazana, fr. Ar. bith[=a]na, prop.,
   lining.]
   The skin of a sheep tanned with bark.
   [1913 Webster] Basilar

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basil
   n 1: any of several Old World tropical aromatic annual or
      perennial herbs of the genus Ocimum
   2: (Roman Catholic Church) the bishop of Caesarea who defended
     the Roman Catholic Church against the heresies of the 4th
     century; a saint and Doctor of the Church (329-379) [syn:
     {Basil}, {St. Basil}, {Basil of Caesarea}, {Basil the Great},
     {St. Basil the Great}]
   3: leaves of the common basil; used fresh or dried [syn:
     {basil}, {sweet basil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top